Закони и регламенти

На настоящата страница можете да откриете всички

ЗАКОНИ        НАРЕДБИ      ПРАВИЛНИЦИ      ДРУГИ

по които Комисия за защита на потребителите има контролни функции


ЗАКОНИ


ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /ЗЗП/

ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА /ЗТ/

ЗАКОН ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ

ЗАКОН ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ /ЗТТИ/

ЗАКОН ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ЗАКОН ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ КРЕДИТ

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ

ЗАКОН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

ЗАКОН ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

 

Върни ме в началото...


НАРЕДБИ


Наредба за водене на електронен регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения

Наредба за стоките, имитиращи храни

Наредба за безопасност на запалките

Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти

Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях

Наредба за означаване вида на материалите, използвани в основните части на обувките

Наредба за етикетиране на продукти от кристални стъкла

Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара

Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха

Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси

Наредба за изискванията за етикетиране на нови пътнически автомобили и за предоставяне на информация относно разхода на гориво и на емисиите на въглероден диоксид

Наредба № РД-16-130 от 24 февруари 2006 г. за реда за предоставяне на информация на потребителите и за означаване на цените при ремонт на битови уреди

Наредба за условията и реда за предоставяне на информация за стоки и услуги, които представляват риск за потребителите, и за реда за осъществяване на сътрудничество между производителите, дистрибуторите, лицата, предоставящи услуги, и контролните органи

Наредба за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки

Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска

Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора

Наредба № 1 от 5 юни 2007 г. за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях  заведения за хранене

Наредба за категоризиране на плажовете

Наредба за категоризиране на ски пистите

Наредба за категоризиране на средствата за подслон местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения

Нaредба за контрол и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки

Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъците от електрическо и електронно оборудване

Наредба за изискванията към етикетиране, обозначаване и оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване оценка на съответствието на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в тютюневите изделия

Наредба за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки

Наредба №1 от 12 януари за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

Наредба за дейността на заложните къщи

Наредба за забрана на пускането и предлагането на пазара на стоки, които съдържат диметилфумарат

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства

Насоки за контрол върху вноса в сферата на безопасността и съответствието на продуктите

НАРЕДБА за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене

НАРЕДБА за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите

НАРЕДБА 1 от 05.01.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими запридобиване на правоспособност за упражняване напрофесията "Eкскурзовод"

НАРЕДБА № 1 от 29.04.2015 г. за изискванията към туристическите хижи,туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория

НАРЕДБА № 2 от 29.01.2016 г. за условията и реда за сертифициране на "балнеолечебен (медикъл СПА) център", "СПА център", "уелнес център" и "таласотерапевтичен център"

НАРЕДБА 3 от 7.03.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач"

НАРЕДБА № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност

Върни ме в началото...


ПРАВИЛНИЦИ


Правилник за работа на националния съвет за защита на потребителите

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация

Правилник за работата на помирителните комисии

Правилник за дейността на помирителната комисия за платежни спорове

Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по туризъм

Правилник за прилагане на закона за тютюна и тютюневите изделия

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали за корупция в Комисията за защита на потребителите

Върни ме в началото...


ДРУГИ


Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

Заповед № РД-16-359 от 7 април 2010 г. за определяне на седалището и района на действие на помирителните комисии и одобряване на списък на членовете им, които ще съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци

Процедура за производството пред медиатор за разрешаването на спорове между потребители и търговци

Върни ме в началото...