Закони и регламенти

На настоящата страница можете да откриете всички

ЗАКОНИ        НАРЕДБИ      ПРАВИЛНИЦИ      ДРУГИ

по които Комисия за защита на потребителите има контролни функции


ЗАКОНИ


ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /ЗЗП/

ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА /ЗТ/

ЗАКОН ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ

ЗАКОН ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ 

ЗАКОН ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ЗАКОН ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ КРЕДИТ

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

ЗАКОН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

ЗАКОН ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ (в сила от 23.12.2021 г.)

 

Върни ме в началото...


НАРЕДБИ


НАРЕДБА за условията и реда за участието на органите, които отговарят за защитата на икономическите интереси на потребителите в административното сътрудничество с държавите - членки на Европейския съюз, и с Европейската комисия

Наредба за водене на електронен регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения

Наредба за стоките, имитиращи храни

Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти

Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях

Наредба за означаване вида на материалите, използвани в основните части на обувките

Наредба за етикетиране на продукти от кристални стъкла

Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара

Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха

Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси

Наредба за изискванията за етикетиране на нови пътнически автомобили и за предоставяне на информация относно разхода на гориво и на емисиите на въглероден диоксид

Наредба № РД-16-130 от 24 февруари 2006 г. за реда за предоставяне на информация на потребителите и за означаване на цените при ремонт на битови уреди

Наредба за условията и реда за предоставяне на информация за стоки и услуги, които представляват риск за потребителите, и за реда за осъществяване на сътрудничество между производителите, дистрибуторите, лицата, предоставящи услуги, и контролните органи

Наредба за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки

Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора

НАРЕДБА № 1 от 29.04.2015 г. за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекра

Наредба за категоризиране на плажовете

Наредба за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Наредба за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки

Наредба №1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

НАРЕДБА за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки

Наредба за дейността на заложните къщи

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства

НАРЕДБА за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията

НАРЕДБА за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите

НАРЕДБА 1 от 05.01.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими запридобиване на правоспособност за упражняване напрофесията "Eкскурзовод"

НАРЕДБА № 1 от 29.04.2015 г. за изискванията към туристическите хижи,туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория

НАРЕДБА № 2 от 29.01.2016 г. за условията и реда за сертифициране на "балнеолечебен (медикъл СПА) център", "СПА център", "уелнес център" и "таласотерапевтичен център"

НАРЕДБА 3 от 7.03.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач"

НАРЕДБА № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност

Върни ме в началото...


ПРАВИЛНИЦИ


Правилник за работа на националния съвет за защита на потребителите

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация

Правилник за дейността на общите и секторните помирителни комисии

Правилник за дейността на помирителната комисия за платежни спорове

Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по туризъм

Правилник за прилагане на закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Върни ме в началото...


ДРУГИ


Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Комисията за защита на потребителите

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали за корупция в Комисията за защита на потребителите

Харта на клиента

Насоки относно разглеждането на жалби за сектора на ценните книжа и за банковия сектор

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация - Приложение №1 Приложение №2, Приложение №3Приложение №4

 

Върни ме в началото...