Вътрешни правила

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

 

                                                                      ВЕСЕЛИН ЗЛАТЕВ

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЗП

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ВЪЗЛАГАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ В КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

01.10.2014 г.

 

РАЗДЕЛ І.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 

Чл.  1. (1) Настоящите правила уреждат:

1. реда за планиране, подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и други подзаконови нормативни актове, включително финансирани със средства от европейските фондове и по международни програми, както и координацията между звената в Комисия за защита на потребителите (КЗП) при осъществяване на тези дейности;

2. задълженията и отговорностите на служителите в КЗП във връзка с възлагането на обществени поръчки;

3. съхранението и достъпа до документите, създадени и събрани в хода на провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;

4. мониторингът и контролът по изпълнение на договорите за възлагане на обществени поръчки.

(2) Настоящите правила целят да създадат условия за законосъобразно и ефективно разходване на бюджетните и извънбюджетните средства, като процедурите по провеждане и възлагане на обществените поръчки в КЗП се провеждат при спазването на принципите на публичност, прозрачност, свобода и лоялност на конкуренцията, на равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Чл. 2. (1) Възложител на обществени поръчки е КЗП. Лицето, което представлява възложителя, е председателят на КЗП.

(2) Председателят на КЗП може да делегира правомощията си по предходната ал. 1 на длъжностни лица от администрацията на КЗП на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП.

Чл.3. (1)  Заявители по смисъла на настоящите Правила са директорите на дирекции в КЗП, чиято дейност съгласно Устройствения правилник на КЗП е свързана с предмета на съответната обществена поръчка.

(2) При отсъствие, функциите на заявителите по предходната ал.1 се изпълняват от лицата, които ги заместват.

 

РАЗДЕЛ ІІ.

ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

Чл.4. Условията за възлагането на обществените поръчки в КЗП са:

1. поръчката да е включена в План – графика, т.е. да е предварително планирана и за нея да са осигурени финансови средства по бюджета на КЗП;

          2. когато поръчката не е включена в План - графика, но са налице финансови средства за реализиране на поръчката.

3. поръчката да е включена в Графика на планираните процедури по ЗОП, възлагани във връзка с изпълнение на проекти, финансирани със средства от европейските фондове или по международни програми.

Чл. 5. (1) Планирането на обществените поръчки, които се финансират с бюджетни средства, се осъществява въз основа на изготвени заявки за необходимостта от извършване на строителство, доставки на стоки или предоставяне на услуги от директорите на дирекции в КЗП.

(2) Заявката по предходната ал.1 се изготвя по образец  – Приложение №1.

В заявката се попълват данни за:

 1. описание на обекта и предмета на поръчките;
 2. количество и ориентировъчна обща стойност без ДДС (включваща и обособените позиции, когато се предвиждат такива), определена съобразно разпоредбите на чл.15 от ЗОП;
 3. обем и място на извършване на строителството;
 4. предвижданата дата (ориентировъчна) за провеждане на процедурата;
 5. описание на целите и нуждите, поради които се прави предложението;
 6. видовете дейности, свързани с подготовката и провеждането на процедурата за възлагане на обществената поръчка и съответните крайни срокове за тяхното изпълнение;
 7. отговорните служители за изпълнението на всяка дейност.

(3) Информацията по предходната ал.2 се представя в дирекция ФСДУС не по-късно от 10 декември на текущата година.

Чл.6. (1) Дирекция ФСДУС обобщава и анализира получените заявки по чл.5, ал.3, с оглед стойността на предходни поръчки със същия обект, както и отчетните данни от предходни години за разходваните бюджетни средства за аналогични дейности и изготвя проект на План-график по образецПриложение №2

(2) Проектът по ал.1 съдържа:

1. предмет на обществената поръчка;

2. предвиждана дата (ориентировъчна) за провеждане на процедурата;

3. количество и ориентировъчна стойност без ДДС (включваща и обособените позиции, когато се предвиждат такива), определена съобразно разпоредбите на чл.15 от ЗОП;

4. вид на процедурата съобразно стойността на обществената поръчка;

5. обем и място на извършване на основен/текущ ремонт;

6. видовете дейности, свързани с подготовката и провеждането на процедурата за възлагане на обществената поръчка, и съответните крайни срокове за тяхното изпълнение;

7. заявител и отговорните за изпълнението на всяка дейност административни звена, в чиито обхват от функционални задължения попада обектът на съответната обществена поръчка.

Чл.7. (1) В срок от 10 работни дни от получаването на утвърдения бюджет на КЗП за текущата година директорът на дирекция ФСДУС представя на председателя на КЗП План – график за утвърждаване. В План-графика се включват поръчки, за които следва да се прилагат процедурите по ЗОП и условията и реда на глава осма „а” от  закона. Същият предварително се  съгласува с директора на дирекция ПДЧР и главния секретар на КЗП. 

(2) Председателят на КЗП утвърждава План-графика за провеждане на предстоящите обществени поръчки през текущата година.

(3) След утвърждаването на плана по ал.1 същият се изпраща до заявителите и директорите на дирекции ПДЧР и ФСДУС в КЗП за сведение.

(4) Контролът по изпълнение на План-графика се осъществява от главния секретар на КЗП.

(5) Утвърждаването на План-график не задължава възложителя да проведе съответните процедури за възлагане на обществените поръчки.

(6) В случаите на несъответствие между планирания и утвърдения за съответната година бюджет, както и при недостиг на финансови средства председателят на КЗП може да коригира утвърдения План-график.

Чл.8. Възлагане на обществени поръчки, които не са включени в утвърдения План-график, може да се направи при:

 1. изрично и мотивирано предложение на заявител и наличие на финансови средства и спазване на изискването за недопускане разделянето на поръчката;
 2. изпълнение на проекти, финансирани  със средства от европейските фондове или по международни програми.

Чл.9. (1)За обществените поръчки, възлагани по проекти които се финансират със средства от европейските фондове и по международни програми, ръководителите на проекти в срок от 10 работни дни от влизането в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ представят в дирекция ФСДУС един екземпляр от Графика на планираните процедури по ЗОП - по образец  Приложение № XVIII към договора за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП).

(2) Графикът по предходната ал.1 съдържа: предмет, вид, прогнозна стойност и индикативни дати за обявяване на процедурата.

Чл.10 (1) Независимо от източника на финансиране при планиране и възлагане на обществени поръчки в КЗП следва да имат предвид стойностите на всички идентични и сходни дейности.

(2) В случай, че някои от поръчките са възложени, за предстоящите се провеждат отделни процедури, които сe определят по вид на база общата стойност на всички идентични и сходни дейности.                                                                                                                                          

 

РАЗДЕЛ III.

ПОДГОТОВКА НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „а” ОТ ЗОП И ПРАВИЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО, РАЗГЛЕЖДАНЕТО И ОЦЕНКАТА НА ОФЕРТИТЕ

 

Чл. 11. (1) Когато възлагането на обществени поръчки за строителство, доставки или услуги попада в условията на чл. 14, ал. 4 от ЗОП, при провеждането им се прилагат условията и реда на глава осма „а” от ЗОП.

 (2) Дирекцията - заявител изготвя предложение до председателя на КЗП, съгласувана с главния секретар на КЗП за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с публикуване на покана. Предложението съдържа:

 1. обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране;
 2. кратко описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо – и количество или обем;

 (3) Предложението на заявителя се съгласува с директора на дирекция ФСДУС, относно наличието на средства и спазване изискването на чл. 15, ал.6 от ЗОП.

Чл. 12. След положителна резолюция на докладната записка, председателят на КЗП със заповед определя комисия от минимум трима служители на КЗП, която да проведе съответната обществена поръчка. В комисията задължително следва да участва най-малко един служител, притежаващ професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.

Чл. 13. (1) Комисията по чл. 12 изготвя и представя на председателя на КЗП проект на публична покана с приложени към нея технически спецификации и проект на договор, както и проект на съобщение за поканата до средствата за масово осведомяване, като предлага до кои печатни медии, лицензирани радио и телевизионни оператори и други лица да бъдат изпратени съобщението и поканата.

(2) Преди представянето на проекта на публична покана за утвърждаване от възложителя, проектът на договор се подписва на всяка страница от юрисконсулта, изготвил или съгласувал договора и се предоставя за съгласуване на директора на дирекция ПДЧР и директора на дирекция ФСДУС.

(3) Проектът на публична покана се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП.

(4) В проекта на публичната покана се посочва срок за подаване на оферти от кандидатите не по-малко от 7 работни дни, който започва да тече от деня, следващ деня на публикуването на поканата в профила на купувача.

(5) В случай, че е необходимо участие на експерти със съответна на предмета на поръчката професионална квалификация и такива не са налични сред служителите на КЗП, се осигуряват външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 ЗОП или други, чрез възлагане с писмен договор по реда на тези правила и в съответствие със ЗОП. Външните експерти подписват изготвените от тях материали и ги предават на комисията по чл.12 след подписването на протокол за целта. Така изготвените материали се съгласуват от членовете на комисията по чл.12, прилагат се към проектите по чл. 13 и се представят заедно с тях на председателя на КЗП. Външните експерти не могат да участват като членове в комисията по чл. 12.

Чл. 14. Председателят на КЗП одобрява представените му проекти по чл. 13, като при необходимост от предварителни корекции проектите се връщат на комисията по чл. 12 за извършването им, и определя до кои печатни медии, лицензирани радио- и телевизионни оператори и други лица да бъдат изпратени съобщението или поканата, като одобри предложените от комисията или посочи други.

Чл.15. (1) След получаване на одобрение, публичната покана се подписва с електронен подпис на председателя на КЗП или на упълномощено от него лице, и се публикува в Портала за обществени поръчки, както и на профила на купувача по реда, определен в ЗОП, ППЗОП и тези правила, в един и същ ден.

(2) В профила на купувача заедно с поканата се публикуват и приложенията към нея. Публикуването се извършва от комисията по ал. 1 със съдействието на служител от дирекция ИСЗППР.

(3) Одобреното от председателя на КЗП съобщение до средствата за масово осведомяване по чл. 13, ал.1 се подписва с електронен подпис на председателя на КЗП или на упълномощено от него лице, и се изпраща на посочените съгласно реда по чл. 14 медии в деня на публикуването по ал. 1.

Чл.16. Получените оферти се събират и съхраняват в каса в дирекция АОИПМС до деня на публичното им отваряне, когато се предават на председателя на комисията по чл. 12, за което се подписва приемо-предавателен протокол.

Чл. 17. (1) След публичното отваряне на офертите, комисията по чл. 12 разглежда, оценява и класира получените оферти. Оферти, които не са оформени съгласно обявените изисквания на възложителя, или такива, чието съдържание противоречи на нормативни разпоредби или на изискванията на възложителя, не се оценяват и допускат до класиране.

(2) След приключване на своята работа комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците съгласно чл. 101г, ал. 4 ЗОП, който се представя на председателя на КЗП за утвърждаване.

Чл. 18. (1) Председателят на КЗП утвърждава протокола по чл. 17, ал.2, определя изпълнител съгласно класирането на участниците и изискванията на ЗОП, и възлага на дирекция ПДЧР да изготви договор в съответствие с предложения проект в утвърдената документация, за сключване с определения по реда на чл. 101е ЗОП участник.

(2) Председателят на комисията по чл. 12 със съдействието на служител от дирекция ИСЗППР публикува утвърдения протокол на профила на купувача и го изпраща по електронен път на участниците в един и същи ден.

Чл. 19. Договорът се съгласува според утвърдените в КЗП вътрешни правила. При сключването на договора се прилагат съответно разпоредбите на Раздел VII от настоящите правила.

Чл. 20. (1) В случаите, когато стойността на поръчката е под определените в чл.14, ал.5 от ЗОП прагове, възложителят не е длъжен да прилага процедурите по закона и условията и реда на глава осма „а“, както и може да не сключва писмен договор.

(2) Възлагането по ал.1 се извършва въз основа на мотивирана докладна записка от дирекцията-заявител до председателя на КЗП, съгласувана с директора на дирекция ФСДУС и главния секретар на КЗП, като отчитането се извършва с първични платежни документи.

Чл. 21. За неуредените в този раздел въпроси се прилагат съответно разпоредбите на глава осма „а” от ЗОП и останалата част от тези вътрешни правила.

 

РАЗДЕЛ ІV.

ПОДГОТОВКА НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

Чл. 22. (1) За провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка (извън стойностите по Раздел ІІІ. от Правилата) се изготвя докладна записка от дирекцията -заявител, съгласувана с главния секретар на КЗП.

            (2) Докладната записка съдържа:

            1. предмет на обществената поръчка (ОП);

            2. вид на процедурата;

            3. обосновка за необходимостта от възлагането й и за вида на процедурата;

            4. предвижданата дата (ориентировъчна) за провеждане на процедурата;

            5. прогнозна стойност на поръчката без ДДС (включваща и обособените позиции, когато се предвиждат такива), определена съгласно чл.15 от ЗОП;

            6. предложения за служители, които да участват в комисия по изготвянето на документацията за провеждане на процедурата;

            7. необходимост от назначаване на външен експерт/ти, когато възложителят не разполага със служител, който има професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката за изработване на техническите спецификации, на методиката за оценка на офертите в документацията за участие в процедурата при критерий икономически най-изгодна оферта, както и на конкурсните програми при конкурсите за проект, който се осигурява от списъка на АОП по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП или други, чрез възлагане в съответствие със ЗОП.

            8. предложения за заплащане на външния/те експерт/и.

            (3) Докладната записка по предходната алинея се съгласува с директора на дирекция ФСДУС, относно наличието на средства и разходването им и за определяне на вида на процедурата.

Чл. 23. (1) Проектът на заповед за определяне на комисия за изготвяне на документация за участие в процедурата съдържа:

 1. членовете на комисията, притежаващи необходимата професионална квалификация в съответствие с вида и характера на поръчката;
 2. външен експерт/ти когато възложителят не разполага със служител/и, които имат професионална компетентност,свързана с предмета на поръчката;
 3. проектите на документи, които следва да бъдат изготвени;
 4. срок за приключване на работата на комисията;
 5. размер на възнагражденията на членовете на комисията, когато е приложимо;
 6. размер на възнаграждението на външния/те експерт/и.
 7. друга информация свързана с изготвянето на документацията за участие в процедурата.

 (2) Членове на комисията по предходната алинея могат да бъдат:

1. представител/и на дирекцията-заявител;

2. служител/и с юридическо образование;

3. счетоводител/и;

4. при необходимост като членове на комисията могат да бъдат привлечени и външни експерти, предложени от дирекцията-заявител в докладната записка по чл.22, ал.2. от Правилата.

Чл.24. Проектът на заповед по предходния член се изготвя и съгласува по реда на чл.25 от Вътрешните правила за регламентиране на вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в КЗП.

Чл. 25. Подписаната заповед се извежда в деловодството и се връчва на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

Чл. 26. (1) Назначената комисия подготвя следните документи:

1. решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка - по образец от АОП;

2. обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по образец на АОП (с изключение на случаите, когато ЗОП не изисква такова), а в случаите по чл.45в, ал.1 и 6 от ЗОП – документите за публикуване в „Официален вестник” на Европейския съюз;

3. обявление до „Официален вестник” на Европейския съюз, когато стойността на поръчката е съгласно чл.45в от ЗОП;

4. документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка;

5. други необходими документи, съобразно изискванията на ЗОП и вида на процедурата.

(2) Документацията за участие в процедурата трябва да съдържа:

1. решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

2. обявлението за обществена поръчка;

3. пълното описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции;

4. техническите спецификации;

5. минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите, и специалните изисквания за тяхното представяне, когато възложителят допуска варианти;

6. инвестиционните проекти, когато се изискват при обществена поръчка за строителство;

7. методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

8. образец на офертата, както и указание за подготовката й;

9. проект на договор съгласно чл.41 от ЗОП с определено задължителното минимално съдържание в ППЗОП.

            (3) Проектите на документи по предходните алинеи се изготвят в съответствие с изискванията на ЗОП и вида на процедурата в два екземпляра, като върху тях се отбелязват името и длъжността на лицето, изготвило документа (включително ако е външен експерт) и името и длъжността на съгласувалите.

(4) При сложни по предмета си обществени поръчки председателят на КЗП може да  възложи изготвянето на документацията на външен изпълнител.

(5) Преди представянето на проекта на документацията за участие в процедурата за утвърждаване от възложителя, проектът на договор се подписва на всяка страница от юрисконсулта, изготвил или съгласувал договора и се  предоставя за съгласуване  на директора на дирекция ПДЧР и директора на дирекция ФСДУС.

(6) Председателят на комисията в срока, определен в заповедта, или директорът на дирекцията-заявител в случаите на ал.4, представя за подпис и утвърждаване от органа по чл. 2 от Правилата изготвените и съгласувани проекти на документи с докладна записка.  Към екземпляра на докладната записка, съхраняван в деловодството, се прилага един екземпляр от документацията, подписана от съставителя и съгласувана с всички членове на комисията.

Чл. 27. (1) При процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства на европейските фондове и при стойности по чл.19, ал.2, т.22 от ЗОП, проектите на документи подлежат на предварителен контрол.

(2) Проектите на документи, подлежащи на предварителен контрол съгласно чл. 20а, ал. 1 от ЗОП и чл. 49а от ППЗОП, се изпращат преди откриване на процедурата до АОП за осъществяване на предварителен контрол.

(3) Председателят на комисията за изготвяне на документацията по процедурата организира окомплектоването и изпращането на документацията и съпроводителното писмо до АОП съгласно изискванията на ППЗОП.

(4) Документите, изпратени по реда на ал. 3, се приемат за получени в АОП, след като се потвърди чрез електронно съобщение до изпращача, че са регистрирани в деловодната й система.

 

РАЗДЕЛ V.

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

Чл. 28. (1) Процедурата за възлагане на обществена поръчка се открива с решение на органа по чл. 2 от Правилата, с което се одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата.

(2) Решението и обявлението се подписват с електронен подпис на председателя на КЗП или на упълномощено от него лице и се изпращат до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

 (3) Документацията за участие в процедурата се публикува на електронната страница на КЗП в рубрика „Профил на купувача” по реда на „Вътрешните правила за поддържане на профила на купувача в КЗП“.

Чл. 29. След откриване на процедурата, един оригинален екземпляр от утвърдената  документацията се предоставя в деловодството за съхранение в досието на обществената поръчка.

Чл. 30. (1) Възложителят може, по собствена инициатива или по сигнал за нередност, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, съгласно чл. 27а, ал. 1 от ЗОП.

(2) Всяко лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата, съгласно чл. 27а, ал. 2 от ЗОП.

(3) Промяната по ал. 1 може да бъде инициирана от дирекцията-заявител и от всеки служител, забелязал допуснатият пропуск или явна фактическа грешка чрез докладна записка по реда на Правилника за документооборота.

(4) Промените по ал. 1 се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки до 14 дни от публикуване на обявлението за откриване на процедурата с изключение на случаите по чл.76, ал.3 и чл.86, ал.3 от ЗОП.

(5) Решението за промяна се изпраща до АОП по реда на чл.28, ал.2 от настоящите Правила.

Чл. 31. (1) Възложителят определя комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка, нейния състав и резервни членове.

(2) В състава на комисията се включва задължително един юрист, а най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Комисията се състои от нечетен брой членове – най-малко петима, а в случаите по чл. 14, ал. 3 от ЗОП – най-малко трима.

(3) В случай че, възложителят не разполага със служители, отговарящи на изискванията за професионална компетентност по ал. 3, той осигурява външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП или други чрез възлагане в съответствие със ЗОП.

(4) Членове на комисията не могат да бъдат лица, които са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите спецификации и методиката за оценка на офертите в документацията за участие в процедурата при критерий икономически най-изгодна оферта.

(5) Когато като член на комисията е привлечен външен експерт, до лицето по телефон, факс, и/или имейл се изпраща покана за участие в процедурата, като се изискват документи, доказващи компетентността му в областта на обществените поръчки.

(6) Възнаграждението на външния експерт се определя съобразно вида и сложността на обществената поръчка.

 (7) За работата си външния експерт изготвя доклад. Работата се приема от председателя на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите с приемо-предавателен протокол.

(8) При открита процедура комисията се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите, а при ограничена процедура, състезателен диалог или процедура на договаряне - след изтичане на срока за приемане на заявленията за участие.

(9) Подписаната от органа по чл. 2 от Правилата заповед за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите се извежда от деловодството и се връчва на членовете й за сведение и изпълнение.

(10) Възложителят определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на обществената поръчка. Този срок не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите.

Чл. 32. (1) Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.

(2) Възложителят е длъжен да предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи възложителят може да изиска от лицата заплащането на документацията по цената, посочена в обявлението, която не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване.

(3) При закупуване на документацията същата се получава от деловодството на комисията срещу документ, удостоверяващ извършено плащане на цената на документацията по сметка на КЗП.

(4) Определен служител от деловодството води регистър на лицата, закупили документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки и на лицата, подали оферта за участие, съдържащ:

1. наименование на лицето, от чието име се закупува документацията;

2. представен документ за плащане;

3. адрес, телефон, факс и електронен адрес на лицето;

4. дата на представяне на документация;

5. входящ номер, дата и час на подаване на офертата;

6. „забележка” – където се отбелязват, постъпили след крайния срок оферти, оттеглени оферти, оферти в незапечатан или скъсан плик и върнати на приносителя, за което служителят и приносителят се подписват.

Чл.33. (1) Разяснения по документацията за участие се искат писмено до 10 дни, а за поръчки по чл. 14, ал.3 от ЗОП – до 7 дни, преди изтичане на срока за получаване на офертите или заявленията.

(2) Разясненията по ал. 1 се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.

(3) Разяснението се изготвя от председателя на комисията за изготвяне на документацията или определен от него член. Същото се съгласува и подписва от Възложителя по реда на Правилника за документооборота.

(4)   В случай, че от публикуването на разясненията до крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от 6 дни или по-малко от 3 дни (при опростените правила по чл.14, ал.3 от ЗОП), възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления.

(5) В случаите по ал. 4 решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуването в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 6 дни, а в случаите по чл. 14, ал. 3 от ЗОП – по-малко от три дни. 

Чл.34. (1) Изготвените оферти трябва да бъдат съобразени с образеца на офертата и указанията за подготовката й, като част от утвърдената от председателя документация, както и с изискванията на ЗОП.

         (2) Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочват адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася.

           (3) При приемане на офертата служителят от деловодството на комисията отбелязва върху плика поредният входящ номер, датата и часа на получаването. Входящият номер на офертата се отбелязва и върху пакета с представените от кандидата мостри, когато такива са изискани. На приносителя се издава входящ номер, а данните се вписват в регистъра по чл.32, ал.4 от настоящите Правила.

(4) Служителят от деловодството, отговарящ за приемането на офертите, не приема и връща незабавно на участниците оферти, подадени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, което се отбелязва в Регистъра по чл. 32, ал. 4 от Правилата.

(5) Получените оферти се съхраняват в деловодството до деня, определен за отваряне на офертите в заповедта за назначаване на комисия за провеждане на процедурата.

(6) Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на ал. 2 преди изтичането на срока за получаване на офертите.

(7) Представените оферти, заедно с Регистъра по чл. 32, ал. 4 от Правилата се предават с приемо-предавателен протокол на председателя на комисията за провеждане на процедурата в деня, определен за отваряне на офертите.

 

РАЗДЕЛ VІ.

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

 

Чл.35. (1) Комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на Регистъра/списъка по чл.32, ал.4 от Правилата с участниците и представените оферти.

(2) Комисията извършва разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците, съгласно ЗОП и вида на процедурата, за което съставя протокол.

(3) Председателят на КЗП или упълномощено от него лице има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата, като при осъществяване на контрола проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка.

(4) В случай че при контрола по ал. 3 се установят нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят дава писмени указания за отстраняването им в 5-дневен срок от представянето на съответния протокол.

(5) Указанията на възложителя по ал. 4 са задължителни за комисията. Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към него се прилага особено мнение.

(6) Председателят на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите уведомява председателя на КЗП, когато в хода на процедурата възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участниците по смисъла на чл.15 от ЗЗК. В този случай председателят на КЗП уведомява Комисията за защита на конкуренцията, като писмото се изготвя от юриста-член на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите.

Чл.36. Комисията по предходния член с докладна записка предава на председателя на КЗП протокол/ите от работата си и цялата документация по процедурата, както и проект на решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на поръчката.

Чл.37. (1) При откритите процедури председателят на КЗП обявява с мотивирано решение класирането на участниците и определя участника, класиран на първо място, за изпълнител или прекратява откритата процедура в срок не по-късно от 5 работни дни след приключване на работата на комисията.

(2) Решението като индивидуален административен акт съдържа реквизитите по чл.11, ал.2 от ЗОП.

              (3) Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите или участниците, и документите, които се прилагат към тях, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Чл.38. (1) При откритите процедури възложителят публикува в профила на купувача решението по ал. 1 заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците.

Чл.39. (1) Цялата документация по проведената процедура се оформя като досие и съдържа всички оригинални документи, подредени по хронологичен ред, както и доказателства за изпращането и получаването им. Досието се оформя от председателя на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите или определен от него член в процеса на процедурата.  

(2) След издаване на решението и подписването на договора с избрания изпълнител цялото досие по обществената поръчка с опис на съдържащите се в него документи се предава срещу подпис от председателя на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите на определен за тази цел служител от дирекция АОИПМС за архивиране.

 

РАЗДЕЛ VІІ.

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

Чл. 40. (1) Договорите за обществени поръчки се изготвят в два екземпляра.

 (2) Изготвените договори се подписват от съставителя и се съгласуват с председателя на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите; директора на дирекция ПДЧР; директора на дирекция ФСДУС и главния секретар на КЗП. Договорът се парафира на всяка страница от юрисконсулта, изготвил или съгласувал договора.

(3) Председателят на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите осигурява подписването на съгласувания проект на договор от насрещната страна по договора.

(4) Договорите след подписването им от другата страна по договора и  издаването на контролен лист от финансовия контрольор за осъществен предварителен контрол преди поемане на задължението, се подписват от главния счетоводители и председателя на КЗП.

Чл. 41. (1) Председателят на КЗП или упълномощено от него лице сключва договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.

(2) Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

(3) Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2.  не изпълни някое от изискванията на чл.42, ал.1 от ЗОП;

3. не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1 и 5 или на посочените в обявлението изисквания на чл.47, ал.2 от ЗОП; (ал. 3 се отнася до открита процедура – чл. 74 от ЗОП – да отпадне).

(4) Договор не се сключва преди да е изтекъл 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

(5) Договорът се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по ал. 3.

(6) Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, освен по изключение, при хипотезите на чл. 43 от ЗОП.

 

РАЗДЕЛ VІІІ.

ГАРАНЦИИ

 

Чл.42. (1) Кандидатите или участниците представят гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора.

(2) Възложителят определя условията и размера на гаранцията за участие в абсолютна сума, но не повече от 1 на сто от стойността на поръчката.

(3) Възложителят определя условията и размера на гаранцията за изпълнение на договора като процент от стойността на обществената поръчка, но не повече от 5 на сто от стойността на поръчката.

Чл.43 (1) Гаранциите за участие се освобождават от дирекция ФСДУС, както следва: 

            1. на отстранените кандидати или участници - в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;

2. на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

(2) При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

(3) Председателят на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на офертите с докладна записка уведомява директора на дирекция ФСДУС за основанията за освобождаване на гаранциите след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя. Дирекция ФСДУС организира освобождаване на гаранцията.

Чл. 44. (1) Гаранциите за изпълнение на договора се освобождават или задържат, съгласно условията на договора.

(2) Уведомяването за освобождаването или задържането на гаранцията се извършва от директора на дирекцията, чиито служител/и отговарят за изпълнението му съгласно договора.

 

РАЗДЕЛ ІХ.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ И ДВОЕН ПОДПИС

 

Чл. 45. (1) След изготвянето и съгласуването на договорите за обществени поръчки, те заедно със съпровождащата го документация (досие на поръчката) се предава на финансовия контрольор, който осъществява предварителен контрол и издава контролен лист преди поемане на задължението.

 (2) След осъществяването на контрола по предходната алинея финансовият контрольор предоставя договора за обществената поръчка със съпровождащата го документация на главния счетоводител за полагане на втори подпис съобразно изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

(3) Подписаният от главния счетоводител договор заедно със съпровождащата го документация (досие на поръчката) се предава за подпис от органа по чл.2 от Правилата.

Чл.46. (1) Подписаният договор за възлагане на обществената поръчка (в два оригинални екземпляра) се регистрира в деловодството на КЗП.

(2) Председателят за разглеждане, оценка и класиране на офертите организира връчването на единия  оригинален екземпляр от сключения договор на изпълнителя, а вторият оригинален екземпляр от договора (със съгласувателните подписи) се предава в дирекция ФСДУС за вписване в Регистъра на договорите и съхранение.

(3) В досието на обществената поръчка, се съхранява копие на сключения договор.

(4) Копие от регистрирания договор за обществена поръчка, заедно с приложенията се предоставят на дирекцията – заявител с цел осъществяване на мониторинг и контрол върху изпълнението на договора.

 

РАЗДЕЛ Х.

ОБЖАЛВАНЕ

 

Чл.47. (1) Решенията за избор на изпълнител се обжалват пред КЗК относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

(2) На обжалване по реда на ЗОП подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.

(3) Жалбата се подава в срока и от лицата, съгласно чл.120 от ЗОП.

Чл. 48. (1) При подадена жалба срещу решението същата се разпределя на юриста, участвал в комисията за изготвяне на документацията или в комисията за отваряне, разглеждане и оценка на офертите. Същият отговаря за окомплектоването й и изпращането й до КЗК, подготвя становища и осъществява процесуалното представителство.

(2) С резолюция на председателя на КЗП може да бъде определен друг юрист, който да осъществява процесуално правни действия пред КЗК и съдебните органи.

 

РАЗДЕЛ ХІ.

ИЗПРАЩАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 

Чл.49. (1) Възложителят или определен от него служител изпраща до АОП:

1. решенията за:

а) откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки;

б) промяна по чл. 27а, ал. 3 и 7 от ЗОП;

в) прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка;

г) определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти - в състезателен диалог;

д) откриване и прекратяване на конкурси за проекти;

2. предварителните обявления за обществени поръчки;

3. съобщенията за публикуване на предварителното обявление в профила на купувача;

4. обявленията за обществени поръчки;

5. опростените обявления по чл. 93з, ал. 1 ЗОП;

6. обявленията за провеждане на конкурси за проекти;

7. поканата за участие в процедура на договаряне без обявление - в случаите по чл. 90, ал. 1, т. 3 - 9 и 12 ЗОП;

7а. публичната покана по чл. 101б, ал. 1 ЗОП;

8. информация за проведените конкурси за проекти;

9. информация за сключените договори за обществени поръчки и за сключените рамкови споразумения, в която се посочва и датата на сключване на договора или рамковото споразумение;

10. информация за изпълнените и прекратените договори за обществени поръчки;

11. обявленията за доброволна прозрачност;

12. информация по чл. 44, ал. 7 ЗОП;

13. информацията по чл. 122с ЗОП;

14. информация за хода на процедурата при производство по обжалване;

15. копия от влезлите в сила съдебни решения, с които е установено неизпълнение на договори за обществени поръчки.

(2) В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 3 - 9 и т. 12 ЗОП  до АОП се изпращат доказателствата, свързани с избора на процедурата.

(4) Документите по ал. 1, т. 2 - 6, 8, 9, 11 и 12 се изготвят съгласно утвърдените образци по чл. 19, ал. 7 ЗОП, а в случаите по чл. 45а, ал. 1, 5 и 6 ЗОП - съгласно образци, утвърдени с регламента по чл. 45в, ал. 9 ЗОП.

(5) Информацията по ал. 1, т. 1, букви "а", "б", "в" и "д", т. 7а, 10 и 14 се изготвя съгласно образци, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията.  Едновременно с решението за откриване на процедурата по ал.1, т. 1, буква „а“ до АОП се изпраща и информация за адреса на хипервръзката по чл. 22в от ЗОП.

(6) За начините на изпращане на горецитираните документи се прилагат разпоредбите на ППЗОП.

Чл.50. (1) Горецитираните документи в зависимост от етапа на процедурата, за която се отнасят, се изготвят от комисията, назначена за изготвяне на документацията или от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите.

(2) Информацията за хода на процедурата при производство по обжалване и копия от влезлите в сила съдебни решения, с които е установено неизпълнение на договори за обществени поръчки се изготвят от юриста – процесуален представител по съответната преписка, за която се отнася информацията.

(3) Определен служител/и от дирекция ФСДУС изготвя информация за изпълнените и прекратени договори до АОП.

Чл.51. Определен служител от дирекция ФСДУС в срок до 31 март на всяка година, следваща отчетната, изпраща обобщена информация по образец на АОП за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки на стойност по чл.14, ал.4 и 5 от ЗОП.

Чл.52.  В комисията се поддържа електронен регистър по образец – Приложение №3 за проведени процедури за възлагане на обществени поръчки, който се води от определен за тази цел служител от дирекция АОИПМС.

РАЗДЕЛ ХІІ.

КОНТРОЛ

Чл.53. (1) Контролът върху изпълнението на договорите за възлагане на обществени поръчки, се осъществява от директора на дирекцията - заявител, както и от финансовия контрольор преди всяко поемане на задължение и преди извършване на разход.

(2) Длъжностните лица, определени в договора да отговарят за изпълнението му, следят за спазване на договорните задължения, като своевременно уведомяват директора на дирекцията - заявител за неизпълнението. Директорът на дирекцията- заявител с докладна записка, съгласувана с главния секретар и директора на дирекция ПДЧР, докладва на председателя на КЗП за възникналия казус.

(3) Длъжностното лице, което води Регистъра на договорите за възлагане на обществени поръчки, всяко тримесечие представя информация с докладна записка до председателя на КЗП, съгласувана с главния секретар на КЗП и директора на дирекция ФСДУС за договорите, чиито срок предстои да изтече, с оглед планиране провеждането на процедури по ЗОП.

РАЗДЕЛ ХІІІ.

СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Чл. 54. (1) След сключване на договор за възлагане на обществената поръчка или при прекратяване на процедурата, председателят на комисията за разглеждане, оценка и класиране предава срещу подпис съставеното досие на обществената поръчка с приемо-предавателен протокол и опис на съдържащите се в него документи на определен за тази цел служител от дирекция АОИПМС, съответно в архива на проекта, с всички оригинални документи, събрани при провеждане на процедурата.

(2) При приемането на досието за обществена поръчка, служителят от дирекция АОИПМС му поставя съответния индекс съобразно Номенклатура на делата със срокове на съхранение, одобрена от председателя на КЗП.

(3)  Служителят от дирекция АОИПМС, който отговаря за архива, отговаря и за съхранението, движението и пълнотата на досиетата на обществените поръчки. За отразяване на движението на досието, към него се прилага и попълва Контролен лист по образец -Приложение № 4.

(4) Досиетата на обществените поръчки, финансирани с бюджетни средства се съхраняват 5 години след изпълнение на съответния договор и одит (индекс АДТП), а тези финансирани по проекти (индекс МСЕИ 04) – 7 години след приключване, отчитане и одит на програмата на ЕС.

Чл. 55. (1) В дирекция ФСДУС се съхранява оригинал от сключения договор за обществена поръчка, оригинал на банкова гаранция или оригинал /заверено копие/ на платежно нареждане за внесена гаранция за изпълнение на договора.

(2) След изпълнението на договорите за обществени поръчки същите се предават на служител от дирекция АОИПМС за архивиране, като им се поставя индекс УС – 06 от Номенклатурата на делата със срокове за съхранение.

(3) Срокът за съхранение на оригиналните договори за обществени поръчки е 5 години след тяхното приключване и одит.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Указанията и текущият контрол по приложението и изпълнението на настоящите Вътрешни правила се възлагат на главния секретар на Комисия за защита на потребителите и на директора на дирекция „Правни дейности и човешки ресурси”.

§2. Настоящите правила се приемат на основание чл.8б от Закона за обществените поръчки и чл.8, ал.2, т.5 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката и на нейната администрация, и се отнасят за всички провеждани процедури по ЗОП.

 

§3. Настоящите Вътрешни правила влизат в сила от 01.10.2014г. и са утвърдени със заповед №.647/01.10.2014г.

 

 

ПЛАН -ГРАФИК

Приложение № 2

 

 

Процедури по ЗОП или по глава осма „а“ от ЗОП

Изготвяне на заданието

Подготовка

и обявяване процедурата

Подписване на договор

Изпълнение на договора

Обект

Вид

Прогнозна стойност

Срок

Отговорник

Срок

Отговорник

Срок

Отговорник

Срок

Координатор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3

 

Регистър за проведени процедури по възлагане на ОП

 

Предмет на поръчката

Вид на процедурата

Източник на финансиране/ прогнозна стойност

Решение за откриване на ОП

Статус на поръчката

Решение за избор на изпълнител

Договор №/стойност на договора

Изпълнител

Изпратена информация до АОП

Забележка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4

 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ

ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ДОСИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

№ по ред

Обект на обществената поръчка /година на провеждане

Наименование на документа        от досието/цялото досие

Взел (име, длъжност) Дата Подпис

Предал (име, длъжност) Дата Подпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО, ДОСТАВКИ НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

От (ЗАЯВИТЕЛ - ДИРЕКЦИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО)

Обект

Строителство

Доставки на стоки

Предоставяне на услуги

Предмет (описание на необходимите стоки, услуги или строително-ремонтни дейности )

 

 

 

 

 

 

 

Брой/ Количесто

 

 

 

 

 

 

 

Обща ориентировъчна

стойност без ДДС

 

 

 

 

Обем и място на извършване на

 

строителството

 

 

 

Предвиждана дата

(ориентиро въчна) за провеждане на процедурата

 

 

 

Код съгласно Обшия терминологичен речник (СРV)

 

 

 

Описание на целите и нуждите, поради които се прави предложение

 

 

 

Видове дейности,

свързани с подготовката и провеждането на процедурата и съответните крайни срокове за тяхното изпълнение

 

 

 

Отговорни служители за изпълнението на всяка дейност

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:

 

Ръководител:

 

(подпис, име и фамилия) (длъжност)

 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

 

 

                                 УТВЪРЖДАВАМ:

 

                                                                      ВЕСЕЛИН ЗЛАТЕВ

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЗП

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

В КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

01.10.2014 г.

Раздел I

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

Чл. 1. Тези Вътрешни правила уреждат организацията по публикуването, поддържането, актуализирането и архивирането на информацията, която се публикува в профил на купувача на Комисия за защита на потребителите (КЗП).

 

Чл. 2. Профилът на купувача представлява обособена част от електронната страница на КЗП, за който е осигурена публичност.

 

Чл. 3. Със заповед на председателя на КЗП се определят служители, които да:

 1. създадат обособени самостоятелни раздели в профила на купувача, които представляват електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаването;
 2. поддържат документите и информацията в тези раздели в сроковете, определени в ЗОП и в тези Вътрешните правила;
 3. създадат хипервръзка към самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се съдържат документите и информацията за конкретната поръчка, съгласно чл. 22в от ЗОП.

 

Чл. 4. Документите по чл. 6 от настоящите правила в зависимост от етапа на процедурата, за която се отнасят, се изготвят от комисията, назначена за изготвяне на документацията или от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите.

 

Чл. 5. (1) Председателят на съответната комисия с придружително писмо, входирано в деловодството на КЗП, предава на служителя по чл. 3 от настоящите правила, документите и информацията, създадени във връзка с конкретната процедура. В писмото, с което се предават документите и информацията за публикуване на профила се указва и денят, в който документът трябва да се публикува на профила на купувача, както и срокът, в който същият трябва да се поддържа на профила.

(2) Комисията за изготвяне на документацията, изпраща в АОП информация за адреса на хипервръзката по чл. 22в от ЗОП, едновременно с решението за откриване на процедурата.

 

Чл. 6. В профила на купувача се публикуват под формата на електронни документи:

1. предварителните обявления;

2. решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;

3. документациите за участие в процедурите;

4. решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участие;

5. разясненията по документациите за участие;

6. поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;

7. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;

8. решенията по чл. 38 за завършване на процедурите;

9. информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;

10. договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях;

11. договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;

12. рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;

13. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;

14. информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;

15. информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;

16. информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;

17. публичните покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях;

18. вътрешните правила по чл. 8б;

19. становищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителя;

20. одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за това;

21. всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, определени с настоящите вътрешни правила.

 

Чл. 7. (1). Председателят на съответната комисия по чл. 4 преди да предаде документите по  чл. 6 на служителя, отговорен за публикуването им в профила на купувача извършва преглед на всеки от тях за наличие на информация, за която участниците в процедурата са приложили декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, както и информацията, която е защитена със закон.

(2) В случай, че в документите за публикуване се съдържа информацията по ал. 1, същата се заличава преди да бъде предадена на служителя, отговорен за публикуването.

 

Чл. 8. (1). Ако в ЗОП не е определен друг срок, документите по чл. 6 от Правилата, които се публикуват в Регистъра на обществените поръчки или на Портала за обществени поръчки, и документациите за участие се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП.

(2) Договорите, допълнителните споразумения и документите, свързани с изпълнението на договорите, се публикуват в 30-дневен срок от:

1. сключването на договорите и на допълнителните споразумения;

2. извършването на плащането; за договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20-о число на месеца, следващ месеца на извършените плащания;

3. освобождаването на гаранцията;

4. получаването от възложителя на договора за подизпълнение и на допълнително споразумение към него;

5. създаването на съответния друг документ.

 

Чл. 9. (1). Обособеният в профила на купувача самостоятелен раздел за всяка обществена поръчка се поддържа от служителите по чл. 3 от Правилата до изтичането на една година от:

1. приключването или прекратяването на процедурата – когато не е сключен договор;

2. изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите в рамковото споразумение.

(2) Предварителното обявление се поддържа в профил на купувача една година от публикуването в профила на купувача.

(3) Вътрешните правила по чл. 8б от ЗОП  се поддържат в профил на купувача една година след изменението или отмяната им.

(4)  Становищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителя и всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес, както и други документи и информация се поддържа в профил на купувача постоянно, със съответната актуализация.

 

Раздел II

РЕД ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В РЕГИСТЪРА НА АОП

 

Чл. 10. (1) Възложителят или определен от него служител изпраща до АОП:

1. решенията за:

а) откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки;

б) промяна по чл. 27а, ал. 3 и 7 ЗОП;

в) прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка;

г) определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти - в състезателен диалог;

д) откриване и прекратяване на конкурси за проекти;

2. предварителните обявления за обществени поръчки;

3. съобщенията за публикуване на предварителното обявление в профила на купувача;

4. обявленията за обществени поръчки;

5. опростените обявления по чл. 93з, ал. 1 ЗОП;

6. обявленията за провеждане на конкурси за проекти;

7. поканата за участие в процедура на договаряне без обявление - в случаите по чл. 90, ал. 1, т. 3 - 9 и 12 ЗОП;

7а. публичната покана по чл. 101б, ал. 1 ЗОП;

8. информация за проведените конкурси за проекти;

9. информация за сключените договори за обществени поръчки и за сключените рамкови споразумения, в която се посочва и датата на сключване на договора или рамковото споразумение;

10. информация за изпълнените и прекратените договори за обществени поръчки;

11. обявленията за доброволна прозрачност;

12. информация по чл. 44, ал. 7 ЗОП;

13. информацията по чл. 122с ЗОП;

14. информация за хода на процедурата при производство по обжалване;

15. копия от влезлите в сила съдебни решения, с които е установено неизпълнение на договори за обществени поръчки.

(2) В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 3 - 9 и т. 12 ЗОП  до АОП се изпращат доказателствата, свързани с избора на процедурата.

(4) Документите по ал. 1, т. 2 - 6, 8, 9, 11 и 12 се изготвят съгласно утвърдените образци по чл. 19, ал. 7 ЗОП, а в случаите по чл. 45а, ал. 1, 5 и 6 ЗОП - съгласно образци, утвърдени с регламента по чл. 45в, ал. 9 ЗОП.

(5) Информацията по ал. 1, т. 1, букви "а", "б", "в" и "д", т. 7а, 10 и 14 се изготвя съгласно образци, утвърдени от изпълнителния директор на АОП.  Едновременно с решението за откриване на процедурата по ал.1, т. 1, буква „а“ до АОП се изпраща и информация за адреса на хипервръзката по чл. 22в от ЗОП.

(6) За начините на изпращане на горецитираните документи се прилагат разпоредбите на ППЗОП.

 

Чл. 11. (1) Горецитираните документи в зависимост от етапа на процедурата, за която се отнасят, се изготвят от комисията, назначена за изготвяне на документацията или от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите.

(2) Информацията за хода на процедурата при производство по обжалване и копия от влезлите в сила съдебни решения, с които е установено неизпълнение на договори за обществени поръчки се изготвят от юриста – процесуален представител по съответната преписка, за която се отнася информацията.

(3) Определен със заповед служител от дирекция ФСДУС изготвя информация за изпълнените и прекратени договори до АОП.

 

Чл. 12. Определен със заповед служител от дирекция ФСДУС в срок до 31 март на всяка година, следваща отчетната се изпраща обобщена информация по образец на АОП за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки на стойност по чл.14, ал.4 и 5 от ЗОП.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Указанията и текущият контрол по приложението и изпълнението на настоящите Вътрешни правила се възлагат на Главния секретар на Комисията за защита на потребителите.

§2. Настоящите правила се приемат на основание чл.22г от Закона за обществените поръчки и Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката и на нейната администрация, и се отнасят за всички провеждани процедури по ЗОП.

§3. Настоящите Вътрешни правила влизат в сила от 01.10.2014 г. и са утвърдени със Заповед № 647/01.10.2014г.