„Извършване на ремонтни дейности за подобряване на условията за работа на помирителните комисии” в изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.005-0001 – С01 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”

27.04.2017
Затворена
Краен срок за
оферти
12.05.2017 17:30
Дата Наименование на документа
27.04.2017 Обява по чл. 20, ал 3 от ЗОП Изтегли
27.04.2017 Документация Изтегли
27.04.2017 Количествено стойностна сметка Изтегли
27.04.2017 Образци Изтегли
27.04.2017 Информация по чл.44, ал.3 от ЗОП Изтегли
17.05.2017 Протокол 1 Изтегли
23.05.2017 Протокол 2 Изтегли
03.07.2017 Договор Изтегли