Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП за обществена поръчка с предмет „Провеждане на обучения на представители на българските предприятия за работа с помирителните комисии в изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.005-0001-C01

18.12.2019
Затворена
Краен срок за
оферти
19.12.2019 14:42
Дата Наименование на документа
18.12.2019 Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП Изтегли