Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП за обществена поръчка с предмет "Създаване, внедряване и поддръжка на Виртуален хелпдеск с функционалност „горещ телефон” за нуждите на българските предприятия за изпълнение на проект №BG16RFOP002-2.005-0001–С01"

25.06.2019
Затворена
Краен срок за
оферти
28.06.2019 11:43
Дата Наименование на документа
28.06.2019 Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП Изтегли