Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП за обществена поръчка с предмет „Провеждане на проучване за измерване на ефекта на проекта върху целевите групи, в рамките на проект № BG16RFOP002-2.005-0001–С01"

25.09.2019
Затворена
Краен срок за
оферти
02.10.2019 14:32
Дата Наименование на документа
25.09.2019 Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП Изтегли