01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отваряне на ценовите предложения към офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на функционален анализ във връзка с изпълнението на проект "Ефективно управление на Комисията за Защита на Потребителите чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси""

Уведомяваме всички участници подали оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на функционален анализ във връзка с изпълнението на проект "Ефективно управление на Комисията за Защита на Потребителите чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси"", одобрен за финансиране с Договор № А12-11-11/25.01.2013г. по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос І "Добро управление", подприоритет 1.1. "Ефективна структура на държавната администрация", бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-05, че отварянето на ценовите предложения към офертите ще се състои на 09.09.2013г. от 11:00ч. в заседателна залата на КЗП – гр.София, пл.Славейков 4А, ет.3.

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55