01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки за услуга с предмет:“Провеждане на специализирано обучение за алтернативно решаване на потребителски спорове”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и регистрационен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер 13-22-74/03.02.2014г., бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, по приоритетна ос ІІ “Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. “Компетентна и ефективна държавна администрация”
  Публична покана Свали файл
  Документация Свали файл
  Приложения Свали файл
  20.06.2014 г. Въпроси и отговори по 13-22-74/03.02.2014 Свали файл
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55