01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отваряне на ценовите предложения към офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Анализ на съвместимост и разработка на софтуер":

П1. Анализ на съвместимостта и хармонизация между Единната деловодна информационна система и нови продукти, съобразно Препоръката на ЕК за обработка на данни при постъпили жалби на гражданите;
П2. Автоматизиране и администриране на специализираните регистри на КЗП и разработване на модул за връзка с външни и вътрешни регистри, с цел създаване на условия за оперативна съвместимост на информационните системи в КЗП с информационните системи на администрацията на хоризонтално ниво (Надграждане на съществуващата в КЗП Единна деловодна информационна система);
П3. Разработка на софтуерно приложение - модул за администриране на процеса на обработка на данни от постъпили жалби на граждани и тяхната проследимост;
П4. Разработка на информационен модул за гео-пространствена интерпретация на статистически данни; въз основа на събраната информация за опасни стоки и услуги;
П5. Адаптиране на публичния интерфейс на сайта на КЗП за достъп на хора в неравностойно положение и хора с увреждания

Във връзка с изпълнението на проект „Хармонизиране на информационната среда на КЗП в условията на оперативна съвместимост”

Уведомяваме всички участници подали оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка във връзка с изпълнението на проект „Хармонизиране на информационната среда на КЗП в условията на оперативна съвместимост”, одобрен за финансиране с Договор 13-32-21/19.02.2014 по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ІІІ „ Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление” - 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, BG051PO002/13/3.2-04, че отварянето на ценовите предложения към офертите ще се състои на 31.07.2014г. от 16:00ч. в заседателна залата на КЗП – гр.София, пл.Славейков 4А, ет.3.

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55