01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 13.03.2013г., в 14:00 ч., в сградата на Комисия за защита на потребителите/КЗП/ се събра комисията, назначена със Заповед № 257/11.03.2013г. във връзка с провеждане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Комисия за защита на потребителите (КЗП) вкл. и на 28 регионални структурни звена”. Комисията отвори и извърши оценяване на получените оферти във връзка с горепосочената публична покана по критерий икономически най-изгодна оферта. В резултат от извършените преглед и класиране на първо място по позиции съгласно публична покана с изх. № Ц-00-686/28.02.2013г. и приложената документация по същата обществена поръчка, са класирани следните оферти:

По позиция 1:

- „Български пощи” ЕАД – Регионално управление „Западен регион”

По позиция 2:

- „Стар Пост” ООД

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55