01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В резултат на проведена обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Избор на изпълнител за осигуряване на публичност и информация по проект "Хармонизиране на информационната среда на КЗП в условията на оперативна съвместимост", с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и регистрационен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер № 13-32-21/19.02.2014, по Оперативна програма "Административен капацитет", процедура BG051PO002/13/3.2-04, по приоритетна ос ІІІ " Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.2. "Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост" и с оглед на оценката на получените оферти, за изпълнител на поръчката е определен "Агура енд Ко" ЕООД.

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55