01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 29.11.2013г., в 16:30 ч., в сградата на Комисия за защита на потребителите/КЗП/ се събра комисията, назначена със Заповед № 1027/27.11.2013г. във връзка с провеждане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за осигуряване на публичност и информация по проект „Ефективно и ефикасно обслужване на потребителите на административни услуги на КЗП чрез подобряване на знанията и уменията на служителите””. Комисията отвори и извърши оценяване на единствената получена оферта във връзка с горепосочената публична покана по критерий икономически най-изгодна оферта. В резултат от извършените преглед и класиране съгласно публична покана с изх. № Ц-01-536/17.10.2013г. и приложената документация по същата обществена поръчка, съгласно чл. 101д ЗОП на първо място e класирана офертата на:

– „Агура Енд Ко” ЕООД

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55