01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за осигуряване на публичност и информация по проект “Провеждане на специализирано обучение за алтернативно решаване на потребителски спорове”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и регистрационен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер 13-22-74/03.02.2014г., бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, по приоритетна ос ІІ “Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. “Компетентна и ефективна държавна администрация”
  Публична покана Свали файл
  Документация Свали файл
  Приложения Свали файл

П Л А Щ А Н И Я

Дата на плащане

Дата на публикуване
Сума

28.11.2014г.

19.12.2014г.
8 285.40 лв.

Г А Р А Н Ц И И

Дата на освобождаване

Дата на публикуване

Изпълнител

Сума

18.12.2014г.

19.01.2015г.

"Дабъл Т" ООД

165.70 лв.

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55