01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.8, ал.1 и ал.2, т.9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката и на нейната администрация и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 във вр.чл.101г, ал.3, във вр.чл.101е, ал.1 и Протокол от заседанието на комисия, назначена със Заповед №414/27.06.2014г. за разглеждане, оценка и класиране на предложенията на участниците за участие в процедура чрез публична покана, с предмет: "Провеждане на специализирано обучение за алтернативно решаване на потребителските спорове", с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и регистрационен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер № 13-22-74/03.02.2014, бюджетна линия BG051P0002/13/3.2-04, по приоритетна ос II " Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация"по реда на чл.101 г, глава осма "а" от Закона за обществени поръчки.
Определям за изпълнител на обществената поръчка фирма ДЗЗД "Консорциум за обучение и добри практики КОДП" съгласно критерий "икономически най-изгодна оферта".

  Заповед № 417/02.07.2014г. Свали файл
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55