01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 14.06.2013 г. в 12:00 ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите /КЗП/ се извърши процедура по оценяване на получените оферти във връзка с провеждане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: "Провеждане на съпътстващи семинари/обучения и работни срещи във връзка с изпълнението на проект "Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси”. Съгласно публична покана изх. Ц-00-2539/04.06.2013 г. и приложената документация за участие, комисията, назначена със заповед № 485/13.06.2013 г. на председателя на КЗП класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им, както следва:
1. "Китов Център" ЕООД
2. "Прайм тайм" ЕООД
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55