01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Обявявам класирането на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.16, ал.4 от ЗОП с предмет „Извършване на функционален анализ във връзка с изпълнението на проект „Ефективно управление на Комисия за Защита на потребителите чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси", одобрен за финансиране с Договор МА12-11-11/25.01.2013г. по оперативна програма Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, Приоритетна ос I „Добро управление", подприоритет 1.1 "Ефективна структура на държавната администрация", бюджетна линия В6051РО002/12/1.1.05.,извършено от комисията, назначена със заповед №750/29.08.2013 г. на председателя на КЗП, както следва:
  Решение  Свали файл
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55