01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Прекратява се със заповед № 1035 от 29.11.2013г. на основание чл.8 ал. 3, чл. 38, т.5 , чл. 39, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, открита процедура за възлагане на обществена поръчка по изпълнение на проект: „Изграждане на административен капацитет за осигуряване на цялостното управление на непрекъснатостта на работата на Комисията за защита на потребителите“ одобрен за финансиране с Договор СА12-22-6/07.06.2013 по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансиранa от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет - 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-09, по реда на чл.16, ал.4 от ЗОП с предмет Обучения за служителите на КЗП по следните дейности и теми:
Дейност 1 Тема 1. Организация на одитната и контролната дейност в публичния сектор. Одит на системи за управление на качеството, информационната сигурност, социална сигурност и управление на риска;
Дейност 2 Тема 1. Системи за управление на непрекъснатостта на бизнеса /методи и процедури на стандартът ISO 22301 социална сигурност/. Добри практики и стандарти.;
Дейност 2 Тема 2.Управление на инциденти, разработване и тестване на планове за управление непрекъснатостта на дейностите в публичния сектор.
Дейност 2 Тема 3. Планиране и управление на дейностите в условия на кризи, организация на одити и инспекции, свързани с готовността за действие при криза;
Дейност 3 Тема 1. Разработване на контроли, свързани със сигурността на информацията, системи за управление на информационната сигурност (методология и изисквания на стандарта ISO 27001 Информационна сигурност);
Дейност 3 Тема 2. Анализ и управление (третиране) на рисковете, свързани със сигурността на информацията;
Дейност 4. Разработване и разпространение на наръчници, ръководства, справочници за обучението по посочените обособени позиции, в електронен формат.
На основание чл. 39, ал. 5 от ЗОП в 14- дневен срок ще бъдат възстановени разходите на участниците, закупили документация за участие в процедурата. На основание чл. 62, ал. 3 от ЗОП, в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на настоящата заповед, ще бъдат освободени гаранциите на всички кандидати или участници.
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55