01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР

по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Договор №38/06.08.2014г. с предмет „Анализ на съвместимост и разработка на софтуер” по проект „Хармонизиране на информационната среда на КЗП в условията на оперативна съвместимост” одобрен за финансиране с Договор №13-32-21/19.02.2014г., по Оперативна програма “Административен капацитет”, процедура BG051PO002/13/3.2-04, по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, е приключил поради неговото изпълнение на 01.08.2015г.

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55