01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Д О Г О В О Р

По проект „Хармонизиране на информационната среда на КЗП в условията на оперативна съвместимост” одобрен за финансиране с Договор № 13-32-21/19.02.2014, по Оперативна програма “Административен капацитет”, процедура BG051PO002/13/3.2-04, по приоритетна ос ІІІ „ Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”

  ДОГОВОР Свали файл
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55