01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Обявявам класирането на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.16, ал.4 от ЗОП с предмет Обучения за служителите на КЗП по следните дейности и теми:

Дейност 1Тема 1. Организация на одитната и контролната дейност в публичния сектор. Одит на системи за управление на качеството, информационната сигурност, социална сигурност и управление на риска; Дейност 2 Тема1. Системи за управление на непрекъснатостта на бизнеса /методи и процедури на стандартът ISO 22301 социална сигурност/. Добри практики и стандарти.; Дейност 2 Тема 2.Управление на инциденти, разработване и тестване на планове за управление непрекъснатостта на дейностите в публичния сектор. Дейност 2 Тема 3. Планиране и управление на дейностите в условия на кризи, организация на одити и инспекции, свързани с готовността за действие при криза; Дейност 3 Тема 1. Разработване на контроли, свързани със сигурността на информацията, системи за управление на информационната сигурност (методология и изисквания на стандарта ISO 27001 Информационна сигурност); Дейност 3 Тема 2. Анализ и управление (третиране) на рисковете, свързани със сигурността на информацията; Дейност 4. Разработване и разпространение на наръчници, ръководства, справочници за обучението по посочените обособени позиции, в електронен формат, по изпълнение на проект: „Изграждане на административен капацитет за осигуряване на цялостното управление на непрекъснатостта на работата на Комисията за защита на потребителите“ одобрен за финансиране с Договор СА12-22-6/07.06.2013 по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансиранa от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет - 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-09.,

извършено от комисията, назначена със заповед №40/17.01.2014 г. на председателя на КЗП, както следва:
1. ДЗЗД „Консорциум Р&С” – 91,57%;
2. „ИнтертекВА” ЕООД – 75,11%;
3. „Техникъл Трейнинг България” ООД – 55,58%
4. „СЖС България” ЕООД – 54,77%;
5. Консорциум „Куолити Партнършип” – 51,68%.
Офертата получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място.
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ :
1. ДЗЗД „Консорциум Р&С” – 91,57%;
2. „ИнтертекВА” ЕООД – 75,11%;
3. „Техникъл Трейнинг България” ООД – 55,58%
4. „СЖС България” ЕООД – 54,77%;
5. Консорциум „Куолити Партнършип” – 51,68%.

  Решение Свали файл

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55