01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Oтносно публична покана за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП по реда на глава осма "а" от ЗОП чрез публична покана с предмет: "Осигуряване на информация и публичност" по проект "Изграждане на административен капацитет за осигуряване на цялостното управление на непрекъснатостта на работата на Комисията за защита на потребителите", с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и регистрационен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер СА12-22-6/07.06.2013 г., приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация".

 

Комисия от длъжностни лица, назначени със заповед № 803/25.09.2013 г. на председателя на КЗП, във връзка с провеждане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на информация и публичност" по проект "Изграждане на административен капацитет за осигуряване на цялостното управление на непрекъснатостта на работата на Комисията за защита на потребителите", с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и регистрационен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер СА12-22-6/07.06.2013 г., приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация", на основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП отвори и извърши оценяване на получените оферти във връзка с горепосочената публична покана по критерий за оценка "икономически най-изгодна оферта".

Длъжностните лица отвориха офертите по реда на тяхното постъпване и констатираха, че в плик № 1 "Документи за подбор" на следния кандидат не се съдържат следните документи:

Фондация "Стратос": Не са представени документи по т. 14. от Документацията за участие в процедурата, а именно: Документи, удостоверяващи технически възможности и/или квалификация на участника, подточка 3: Списък на квалифициран персонал – съгласно изискванията на т. 2.1.4 г) – Образец № 9, придружен с автобиографиите им, съгласно Образец № 10, Декларация Образец № 11 или копия на трудови/граждански договори и приложени доказателства за квалификация и професионален опит.

В случая липсват: 1) автобиографии на персонала, съгласно Образец № 10 и 2) Декларация Образец № 11 или копия на трудови/граждански договори и приложени доказателства за квалификация и професионален опит.

Във връзка с гореизложеното, комисията от длъжностни лица предлага за отстраняване от процедурата следния участник: ФОНДАЦИЯ "СТРАТОС", с подадена оферта с вх. № Ц-03-8890/23.09.2013 г.

Мотиви за предложението за отстраняване и основание: Офертата на ФОНДАЦИЯ "СТРАТОС" не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в раздел IІ. "Изисквания към участниците", т. 2.4. "Съдържание на офертата", подточка 14. "Документи, удостоверяващи технически възможности и/или квалификация на участника" от Документация за участие в процедура по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Изграждане на административен капацитет за осигуряване на цялостното управление на непрекъснатостта на работата на Комисията за защита на потребителите", с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и регистрационен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер СА12-22-6/07.06.2013 г., приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация", неразделна част от настоящата публична покана, поради което офертата не се допуска до разглеждане и оценяване.

С писма изх. № № Ц-03-8856/16.10.2013 г., Ц-03-8897/16.10.2013 г. и Ц-03-8902/16.10.2013 г. (изпратени по електронната поща и с препоръчани писма с обратни разписки) председателят на комисията изиска от участниците "ОПУС АДВЪРТАЙЗИНГ" ЕООД, АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ" и "УЙКПРЕС" ООД подробна писмена обосновка относно времевия период по изпълнение  на всяка от дейностите по предмета на обществената поръчка, описани в документацията за участие в процедурата, и от участника "УЙКПРЕС" ООД относно начина на образуване на ценовото му предложение.

В деловодството на КЗП с вх. № Ц-03-8856/21.10.2013 г. е регистрирана в определения срок от 3 работни дни писмената обосновка на "ОПУС АДВЪРТАЙЗИНГ" ЕООД. В срок са постъпили по електронната поща и писмените обосновки от АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ" (на 18.10.2013 г., 12:23 ч.) и "УЙКПРЕС" ООД (на 18.10.2013 г., 20:32 ч.), поради което комисията от длъжностни лица ги прие за разглеждане.

Във връзка с поисканите разяснения относно времевия период по изпълнение на всяка от петте дейности по предмета на обществената поръчка, описани в документацията за участие в процедурата (І. Организиране на две пресконференции: 1. Стартираща пресконференция и 2. Заключителна пресконференция; ІІ. Изработка на 150 информационни  брошури, представящи резултатите от изпълнението на проекта; ІІІ. Изработване на 110 комплекта материали за участниците в конференциите; ІV. Изработване на информационна табела и плакати - 30 броя; V. Публикации в пресата – 5 публикации), от представените от участниците допълнителни писмени обосновки не става ясно в каква последователност ще се изпълнява всяка една от дейностите, поради факта, че те са взаимозависими и следват една след друга. Периодът на изпълнение на проекта и цялостната дейност по информация и публичност по неговото представяне изискват последователност при изпълнението и приключване на всеки един етап от проекта преди неговото представяне пред обществеността. В този смисъл, комисията счита, че участниците не са представили годни писмени обосновки за времевия период по изпълнение на всяка от дейностите по предмета на обществената поръчка, описани в документацията за участие в процедурата, от които по категоричен начин да стане ясно какъв е времевия период по изпълнение на всяка от дейностите, тъй като не е обективно и реално всички дейности да се изпълняват едновременно в рамките на посочения от участниците "ОПУС АДВЪРТАЙЗИНГ" ЕООД, АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ" и "УЙКПРЕС" ООД срок, който е съответно 10 дни, 8 дни и 9 дни. По тази причина комисията от длъжностни лица се възползва от правото си да прецени обективността на представените обосновки относно времевия период по изпълнение на всяка от дейностите и да прецени доколко съответстват на изискванията на възложителя в конкретния случай. Комисията от длъжностни лица приема, че обосновките на участниците не са обосновани, не съдържат достоверна информация и не следва да бъдат приемани.

С оглед изложеното, комисията от длъжностни лица взе решение да отстрани от участие в процедурата офертите на следните участници: "ОПУС АДВЪРТАЙЗИНГ" ЕООД, АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ" и "УЙКПРЕС" ООД.

Комисията от длъжностни лица извърши оценяване на получените оферти по критерий за оценка "икономически най-изгодна оферта", съгласно публична покана изх. Ц-01-633/10.09.2013 г. и приложената документация за участие, като класира допуснатите участници в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им, както следва:

  1. "АГУРА ЕНД КО" ЕООД;
  2. ОБЕДИНЕНИЕ "ИМИДЖ ВИНСИТ".
     

П Л А Щ А Н И Я

Дата на плащане

Дата на публикуване
Сума

28.02.2014г.

19.03.2015г.
6 149.88 лв.

20.02.2015г.

19.03.2015г.
4 150.12 лв.

Г А Р А Н Ц И И

Дата на освобождаване

Дата на публикуване

Изпълнител

Сума

25.03.2015г.

26.03.2015г.

"Агура енд ко" ЕООД

171.66 лв.

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55