01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

08.06.2015г.


"Разработка на софтуер и цифровизиране на програмни средства и въвеждане" Предмет на обществената поръчка е "Разработка на софтуер и цифровизиране на програмни средства и въвеждане" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 14-32-22/ 01.09.2014 г. Поръчката е в изпълнение на проект "Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на системата за помирително производство на КЗП", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", под-приоритет 3.2. "Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост", бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06. Изпълнението й обхваща следните дейности от обхвата на проекта по ОПАК: • Дейност 2: Изграждане на електронен регистър на юридическите лица, изявили съгласие за участие в помирително производство (алтернативно разрешаване на спор); • Дейност 3: Цифровизиране (разработка на програмни средства и въвеждане) на данните в регистъра за постигане на автоматизиран обмен на регистрови данни и информация (под-дейност "разработка на програмни средства"); Цифровизиране (разработка на програмни средства и въвеждане) на данните в регистъра за постигане на автоматизиран обмен на регистрови данни и информация (под-дейност "въвеждане") • Дейност 4: Изграждане на интерфейс, който да дава възможност за връзка на електронния регистър на юридическите лица, изявили съгласие за участие в помирително производство с централните системи на електронното управление и въвеждане на 1 бр. електронна административна информационна услуга в съответствие с разпоредбите на ЗЕУ и изискванията на МТИТС; • Дейност 5: Провеждане на съпътстващо обучение за служителите в КЗП

08.06.2015г..


  Обявление   Свали файл

08.06.2015г..


  Решение   Свали файл
08.06.2015г.

  Документация за участие   Свали файл
08.06.2015г.

  Приложения  Свали файл
08.06.2015г.

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ  Свали файл

08.06.2015г..


  Приложение - техническо задание   Свали файл

19.06.2015г..

  Уведомление за промяна Свали файл

19.06.2015г..


  Решение за промяна   Свали файл

19.06.2015г..


  Документация   Свали файл

19.06.2015г..


  Приложения   Свали файл

30.06.2015г..


  РАЗЯСНЕНИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 29, АЛ. 2 ОТ ЗОП   Свали файл

01.07.2015г..


  РАЗЯСНЕНИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 29, АЛ. 2 ОТ ЗОП   Свали файл

30.07.2015г..


  Заповед 551/30.07.2015 - Комисия за оценка на офертите   Свали файл

05.08.2015г..


  Протокол 1   Свали файл

05.08.2015г..


  Протокол по чл.68 ал7 ЗОП   Свали файл

19.08.2015г..


  Заповед 595/19.08.2015   Свали файл

31.08.2015г..


  Заповед 629/31.08.2015   Свали файл

31.08.2015г..


  Протокол 3 - Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти   Свали файл

31.08.2015г..


  Оценки на технически предложения   Свали файл

08.09.2015г..


  Протокол 4 - Финансова и комплексна оценка   Свали файл

08.09.2015г..


  Приложения към Протокол 4   Свали файл

08.09.2015г..


  Заповед 646/08.09.2015г. - решение за определяне на изпълнител  Свали файл

Г А Р А Н Ц И И

Дата на внасяне

Дата на освобождаване

Дата на публикуване

Изпълнител

Размер на гаранцията

21.07.2015г.

 

20.08.2015г.

"КАИТ" ЕООД

3000,00 лв.

27.07.2015г.

 

20.08.2015г.

"МАПЕКС" АД

3000,00 лв.

28.07.2015г.

 

20.08.2015г.

"Сиела Норма" АД

3000,00 лв.

28.07.2015г..

 

20.08.2015г.

"ТУ-София"

3000,00 лв.

28.07.2015г.

 

20.08.2015г.

"Индекс Б-я" ООД

3000,00 лв.

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55