01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 21.01.2013г., в 11:00 ч., в сградата на Комисия за защита на потребителите/КЗП/ се събра комисията, назначена със Заповед № 34/17.01.2013г. във връзка с провеждане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на КЗП". Комисията отвори и извърши оценяване на получените оферти във връзка с горепосочената публична покана по критерий най-ниска цена. В резултат от извършените преглед и класиране на първо място по позиции съгласно публична покана с изх. № Ц-00-107/07.01.2013г. и приложената документация по същата обществена поръчка, са класирани следните оферти:

По позиция І:

- ЗАД "ОЗК - Застраховане"

По позиция ІІ:

- ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп"

По позиция ІІІ:

- ЗАД "ОЗК - Застраховане"

По позиция ІV:

- ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп"

По позиция V:

- "Животозастрахователен институт" АД

По позиция VІ:

- ЗАД „"Булстрад Виена Иншурънс Груп"

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55