01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл. 9а, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и чл. 101б, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, Комисия за защита на потребителите уведомява всички заинтересовани лица, че публична покана, публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код ID 939665, за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на самолетни билети за нуждите на Комисия за защита на потребителите (КЗП), вкл. за централното й управление със седалище гр. София и нейните териториални структурни звена на територията на страната" е оттеглена, поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия, състояща се в отстраняване на неяснотите при определяне на прогнозната стойност на поръчката и прецизиране на методиката за определяне на комплексната оценка на офертите. Действията по възлагане на поръчката се преустановяват след датата на оттегляне на публичната покана със заповед № 258/08.04.2015 г. на председателя на КЗП.

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55