01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Прекратява се на основание чл. 38, т. 5 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 2 ЗОП възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за осигуряване на публичност и информация по проект „Ефективно и ефикасно обслужване на потребителите на административни услуги на КЗП чрез подобряване на знанията и уменията на служителите””.
 

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55