01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

За възлагане на обществена поръчка по проект "Изграждане на административен капацитет за осигуряване на цялостното управление на непрекъснатостта на работата на Комисията за защита на потребителите"
по проект "Изграждане на административен капацитет за осигуряване на цялостното управление на непрекъснатостта на работата на Комисията за защита на потребителите", за подготовката на документация по провеждане на открита процедура по чл. 16, ал. 8 по ЗОП с предмет: Обучения за служителите на КЗП по следните позиции:

Пl. Организация на одитната и контролната дейност в публичния сектор. Одит на системи за управление на качеството, информационната сигурност, социална сигурност и управление на риска - 44 458,33(без ДДС)/ 53 350,00 лв. (с ДДС)

П2. Системи за управление на непрекъснатостта на бизнеса /методи и процедури на стандартът ISO 22301 социална сигурност/. Добри практики и стандарти. - 44 458,33(без ДДС)/ 53 350,00 лв. (с ДДС)

ПЗ.Управление на инциденти, разработване и тестване на планове за управление непрекъснатостта на дейностите в публичния сектор. - 33 000,00(без ДДС)/ 39600,00 лв. (с ДДС)

П4. Планиране и управление на дейностите в условия на кризи, организация на одити и инспекции, свързани с готовността за действие при криза.- 34 666,67(без ДДС)/ 41 600,00 лв. (с ДДС).

П5. Разработване на контроли, свързани със сигурността на информацията, системи за управление на информационната сигурност (методология и изисквания на стандарта ISO 27001 Информационна сигурност) - 33 000,00(без ДДС)/ 39600,00 лв. (с ДДС)

П6. Анализ и управление (третиране) на рисковете, свързани със сигурността на информацията - 34 666,67(без ,ДДС)/ 41 600,00 лв. (с,ДДС).

П7. Разработване и разпространение на наръчници, ръководства, справочници за обучението по посочените обособени позиции, в електронен формат - 5000,00 ЛВ. (без ,ДДС)/ 6000,00 лв.(с ,ДДС).

  ОБЯВЛЕНИЕ  Свали файл
  РЕШЕНИЕ  Свали файл
  Документация  Свали файл
  ПРИЛОЖЕНИЯ Свали файл
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55