01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За взето решение за възлагане на обществена поръчка чрез процедура по договаряне без обявление с предмет: „Зареждане на персонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на обществен транспорт на територията на гр. София” съгласно Заповед № 807/01.10.2013 г. Покана с изх. № Ц-00-3073/01.01.2013г. е изпратена до определените по процедурата участници.
  Решение  Свали файл
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55