01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП по реда на глава осма "а" от ЗОП чрез публична покана с предмет: "Осигуряване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Комисия за защита на потребителите (КЗП), включително и на 28 регионални структурни звена", разделен на 2 (две) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: "Осигуряване на универсална пощенска услуга за нуждите на КЗП" по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
Обособена позиция № 2: "Куриерски услуги за нуждите на КЗП" чрез осъществяване на неуниверсални пощенски услуги по Закона за пощенските услуги (ЗПУ).

Комисия от длъжностни лица, назначени със заповед № 230/24.03.2014 г. на председателя на КЗП, отстранява от процедурата следния участник: ЕТ "КЪТЧЕТО – ДЕТЕЛИНА АНТОНОВА", с подадена оферта с вх. № Ц-03-2368/24.03.2014 г. Мотиви за отстраняване и основание: Офертата на участника ЕТ "КЪТЧЕТО – ДЕТЕЛИНА АНТОНОВА" не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в раздел "Изисквания към изпълнението на обществената поръчка" и раздел "Общи изисквания и пояснения към двете обособени позиции" от Документация за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Осигуряване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Комисия за защита на потребителите (КЗП), включително и на 28 регионални структурни звена" по реда на чл. 101а, глава осма "а" от ЗОП, неразделна част от публична покана изх. № Ц-00-847/12.03.2014 г., поради което офертата не се допуска до разглеждане и оценяване. Комисията от длъжностни лица извърши оценяване на получените оферти по критерий за оценка "икономически най-изгодна оферта", съгласно публична покана изх. Ц-00-847/12.03.2014 г. и приложената документация за участие, като класира допуснатите участници в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им, както следва:

І. Обособена позиция № 1 – "Осигуряване на универсални пощенски услуги за нуждите на КЗП":

1. "СТАР ПОСТ" ООД, с комплексна оценка: 91,18 т.
2. "МиБМ ЕКСПРЕС " ООД, с комплексна оценка: 85,16 т.
3. "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД, с комплексна оценка: 66,82 т.
4. "ТИП-ТОП КУРИЕР" АД, с комплексна оценка: 61,69 т.

II. Обособена позиция № 2: "Куриерски услуги за нуждите на КЗП":

1. СП ИМС/БУЛПОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД, с комплексна оценка: 87,71 т.
2. "СТАР ПОСТ" ООД, с комплексна оценка: 83 т.
3. "МиБМ ЕКСПРЕС " ООД, с комплексна оценка: 78,18 т.
4. "ТИП-ТОП КУРИЕР" АД, с комплексна оценка: 49,08 т.

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55