01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички лица, закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на функционален анализ във връзка с изпълнението на проект „Ефективно управление на Комисията за Зашита на Потребителите чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси, одобрен за финансиране с Договор № А12-11-11/25.01.2013г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия ВG051РО002/12/1.1 -05.
  Писмо Свали файл
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55