01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Анализ на съвместимост и разработка на софтуер” за изпълнение на проект „Хармонизиране на информационната среда на КЗП в условията на оперативна съвместимост” по на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и регистрационен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер № 13-32-21/19.02.2014, по Оперативна програма “Административен капацитет”, процедура BG051PO002/13/3.2-04, по приоритетна ос ІІІ „ Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”

Комисията за защита на потребителите обявява процедура със следния предмет Анализ на съвместимост и разработка на софтуер:

П1. Анализ на съвместимостта и хармонизация между Единната деловодна информационна система и нови продукти, съобразно Препоръката на ЕК за обработка на данни при постъпили жалби на гражданите – 37 500.00 лв. (без ДДС) / 45 000,00 лв. (с ДДС)

П2. Автоматизиране и администриране на специализираните регистри на КЗП и разработване на модул за връзка с външни и вътрешни регистри, с цел създаване на условия за оперативна съвместимост на информационните системи в КЗП с информационните системи на администрацията на хоризонтално ниво (Надграждане на съществуващата в КЗП Единна деловодна информационна система) – 100 000.00 лв. (без ДДС) / 120 000,00 лв. (с ДДС)

П3. Разработка на софтуерно приложение - модул за администриране на процеса на обработка на данни от постъпили жалби на граждани и тяхната проследимост – 75 000,00 лв. (без ДДС) / 90 000,00 лв. (с ДДС)

П4. Разработка на информационен модул за гео-пространствена интерпретация на статистически данни; въз основа на събраната информация за опасни стоки и услуги – 58 333.34 лв. (без ДДС) / 70 000,00 лв. (с ДДС)

П5. Адаптиране на публичния интерфейс на сайта на КЗП за достъп на хора в неравностойно положение и хора с увреждания

– 25 000,00 лв. (без ДДС) / 30 000,00 лв. (с ДДС)

Вид на процедурата: Открита процедура по чл.16, ал.8 на ЗОП
Прогнозна стойност: 295 833,34 лв. (без ДДС) / 355 000,00 лв. (с ДДС).
 

  Обявление Свали файл
  Решение Свали файл
  Документация Свали файл

П Л А Щ А Н И Я

Дата на плащане

Дата на публикуване
Размер на плащането

12.12.2014г.

10.01.2015г.
44 880.00 лв.

13.05.2015г.

10.02.2015г.
29 880.00 лв.

16.06.2015г.

10.07.2015г.
89 400.00 лв.

31.07.2015г.

20.08.2015г.
119 880.00 лв.

11.08.2015г.

10.09.2015г.
69 960.00 лв.

Г А Р А Н Ц И И

Дата на внасяне

Дата на освобождаване

Дата на публикуване

Изпълнител

Размер на гаранцията

04.08.2014г.

27.08.2015г.

18.09.2015г.

"Мап Риал" ДЗЗД - вносител "Риал Системс" ООД

5900.00 лв.

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55