01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 13.06.2013г., в 14:15 ч., в сградата на Комисия за защита на потребителите/КЗП/ се събра комисията, назначена със Заповед №486/13.06.2013г., във връзка с провеждане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет „Доставка на материали за нуждите на проект "Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси"". Комисията отвори и извърши оценяване на получената оферта във връзка с горепосочената публична покана по критерий икономически най-изгодна оферта. В резултат от извършения преглед и класиране на първо място по позиции съгласно публична покана с изх. №Ц-00-2539/04.06.2013г. и приложената документация по същата обществена поръчка, е класирана следната оферта:
– „Наутилус Дизайн” ЕООД
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55