01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с постъпили запитвания по обществена поръчка с Изходящ номер: Ц-01-452 от дата 27/06/2014 обявена от КЗП с предмет:

Анализ на съвместимост и разработка на софтуер:

П1. Анализ на съвместимостта и хармонизация между Единната деловодна информационна система и нови продукти, съобразно Препоръката на ЕК за обработка на данни при постъпили жалби на гражданите ;
П2. Автоматизиране и администриране на специализираните регистри на КЗП и разработване на модул за връзка с външни и вътрешни регистри, с цел създаване на условия за оперативна съвместимост на информационните системи в КЗП с информационните системи на администрацията на хоризонтално ниво (Надграждане на съществуващата в КЗП Единна деловодна информационна система);
П3. Разработка на софтуерно приложение - модул за администриране на процеса на обработка на данни от постъпили жалби на граждани и тяхната проследимост;
П4. Разработка на информационен модул за гео-пространствена интерпретация на статистически данни; въз основа на събраната информация за опасни стоки и услуги;
П5. Адаптиране на публичния интерфейс на сайта на КЗП за достъп на хора в неравностойно положение и хора с увреждания по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-32-21/19.02.2014г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", под-приоритет 3.2. "Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост".

Ви предоставяме следната допълнителна информация:

1. Банковата ни сметка, по която е необходимо да внесе банкова гаранцията за участие в процедурата е следната:

Комисия за защита на потребителите
Дан. № 122 09 6226
БУЛСТАТ: № 12 15 16 918
БНБ – ЦУ
BIC: BNBG BGSD
IBAN: BG 38 BNBG 9661 3100 1827 01

2. Представяме липсващия образец № 14 Техническо предложение.

 

  образец № 14 Техническо предложение  Свали файл
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55