01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Възлагане на обществена поръчка по проект  "Изграждане на административен капацитет за осигуряване на цялостното управление на непрекъснатостта на работата на Комисията за защита на потребителите", за подготовката на документация по провеждане на открита процедура по чл. 16, ал. 8 по ЗОП с предмет: Обучения за служителите на КЗП

Възлагане на обществена поръчка по проект "Изграждане на административен капацитет за осигуряване на цялостното управление на непрекъснатостта на работата на Комисията за защита на потребителите", подготовка на документация по провеждане на открита процедура по чл. 16, ал. 8 по ЗОП с предмет: Обучения за служителите на КЗП по следните позиции:

Дейност 1 Тема 1 Организация на одитната и контролната дейност в публичния сектор. Одит на системи за управление на качеството, информационната сигурност, социална сигурност и управление на риска;

Дейност 2 Тема 1 Системи за управление на непрекъснатостта на бизнеса /методи и процедури на стандартът ISO 22301 социална сигурност/. Добри практики и стандарти.;

Дейност 2 Тема 2 Управление на инциденти, разработване и тестване на планове за управление непрекъснатостта на дейностите в публичния сектор

Дейност 2 Тема 3 Планиране и управление на дейностите в условия на кризи, организация на одити и инспекции, свързани с готовността за действие при криза;

Дейност 3 Тема 1 Разработване на контроли, свързани със сигурността на информацията, системи за управление на информационната сигурност (методология и изисквания на стандарта ISO 27001 Информационна сигурност);

Дейност 3 Тема 2 Анализ и управление (третиране) на рисковете, свързани със сигурността на информацията; .

Дейност 4. "Разработване и разпространение на наръчници, ръководства, справочници за обучението по посочените обособени позиции, в електронене формат", по изпълнение на проект: "Изграждане на административен капацитет за осигуряване на цялостното управление на непрекъснатостта на работата на Комисията за защита на потребителите" одобрен за финансиране с Договор СА12- 22-6/07.06.2013 по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ "Управление на човешките ресурси", подприоритет - 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-09

  ОБЯВЛЕНИЕ  Свали файл
  РЕШЕНИЕ  Свали файл
  Документация  Свали файл
  Приложения по реда на чл. 101а, глава осма "а" от Закона за обществените поръчки Свали файл

П Л А Щ А Н И Я

Дата на плащане

Дата на публикуване
Сума

30.05.2014г.

19.06.2014г.
44 528.18 лв.

28.08.2014г.

19.09.2014г.
53 240.22 лв.

28.11.2014г.

19.12.2014г.
56 220.04 лв.

24.02.2015г.

19.03.2015г.
120 610.01 лв.

Г А Р А Н Ц И И

Дата на внасяне

Дата на освобождаване

Дата на публикуване

Изпълнител

Размер на гаранцията

18.02.2014г.

15.06.2015г.

10.07.2015г.

ДЗЗД"КОНСОРЦИУМ Р&С" - вносител "Риал Системс" ООД

4577,00 лв.

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55