01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

За възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Осигуряване на "Информация и публичност" по проект "Ефективно и ефикасно обслужване на потребителите на административни услуги на КЗП чрез подобряване на знанията и уменията на служителите"
За възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Осигуряване на "Информация и публичност" по проект "Ефективно и ефикасно обслужване на потребителите на административни услуги на КЗП чрез подобряване на знанията и уменията на служителите", с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и регистрационен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер ЦА12-22-62/06.06.2013г., приоритетна ос 11 "Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация" , бюджетна линия BG051 РООО2/12/2.2-08
  Публична покана  Свали файл
  Документация  Свали файл
  Техническа спецификация Свали файл
  Образци Свали файл
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55