01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 25.02.2013 г. в 17:00 ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите /КЗП/ се събра комисия, назначена със заповед № 188/25.02.2013 г. на председателя на КЗП, във връзка с провеждане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на пропускателния режим и ежедневна, денонощна охрана на помещенията и имуществото на Комисията за защита на потребителите с местонахождение в гр. София, пл. "Славейков" № 4А". Комисията отвори и извърши оценяване на получените оферти във връзка с горепосочената публична покана по критерий за оценка "икономически най-изгодна оферта". Съгласно публична покана изх. Ц-00-555/14.02.2013 г. и приложената документация за участие, Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им, както следва:

1. "Грифон секюрити" ЕООД

2. "Мултифорс А.С." ЕООД

3. "ПС Гард" ЕООД

4. "Вадим" ООД

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55