01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ,

Отварянето на офертите за обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за осигуряване на публичност и информация по проект "Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на системата за помирително производство на КЗП" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и регистрационен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер № 14-32-22/01.09.2014, по Оперативна програма "Административен капацитет", процедура BG051PO002/14/3.2-06, по приоритетна ос ІІІ "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.2. "Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост" ще се извърши на 12.03.2015 г. от 14:00 ч. в сградата на КЗП, пл. "Славейков" № 4А, ет. 3, заседателна зала, при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55