01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 26.08.2013г., в 14:00 ч., в сградата на Комисия за защита на потребителите/КЗП/ се събра комисията, назначена със Заповед №710/22.08.2013г. във връзка с провеждане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет “Избор на изпълнител за осигуряване на публичност и информация по проект “Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси””. Комисията отвори и извърши оценяване на получените оферти във връзка с горепосочената публична покана по критерий «икономически най-изогдна оферта». В резултат от извършените преглед и класиране на първо място по позиции съгласно публична покана с изх. №Ц-01-536/22.07.2013г. и приложената документация по същата обществена поръчка, класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им, както следва:

1. “Дабъл Т” ООД

2. “Клуб Предприемач” ЕООД

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55