01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 12.11.2012г., в 16:00 ч., в сградата на КЗП се събра комисията, назначена със Заповед № 1257/31.10.2012г. във връзка с провеждане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: „Официални преводи на документи и други книжа от български на чужди езици, и от чужди езици на български език” за Комисия за защита на потребителите/КЗП/. Комисията отвори и извърши оценяване на получените оферти във връзка с горепосочената публична покана по критерий най-ниска цена. В резултат от извършения анализ и оценка на първо място е класирана офертата на „Евро-Алианс” ООД.

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55