Проект на ЕК съгласно сключен Грантов договор № 752591 „EEPLIANT2“ (Продукти, съответстващи на изискването за енергийна ефективност 2016)

28.02.2018
Сподели тази новина

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Окончателни резултати от Съвместната дейност за надзор на пазара EEPLIANT2 относно екодизайн и енергийно етикетиране

Резултатите от инспекцията и дейностите за изпитване на EEPLIANT2 показват високи нива на несъответствие. Предприети са правоприлагащи дейности в полза на европейските потребители.

 

Съвеместната дейност EEPLIANT2 беше стартирана през септември 2017 с цел да се осигурят търсените икономически и свързани с околната среда ползи на регламента на ЕС за енергийно етикетиране и директивите за екодизайн, посредством увеличаване на нивата на съответствие с техните изисквания за енергийна ефективност.

Това беше постигнато посредством съвместен мониторинг, дейности за проверка и правоприлагане на 17 органи за надзор на пазара и една национална агенция от Австрия, България, Дания, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Португалия, Словения и Швеция.

В продължение на 30 месеца, участниците в проекта преглеждаха техническата документация и изпитваха енергийното представяне на домакински хладилни уреди, професионални хладилни изделия и потреблението на енергия, произтичащо от уреди, поставени в режим на мрежова готовност. Във всички случаи, на икономическите оператори им бе дадена възможност за разяснения и доброволни действия.

Окончателните резултати показаха проблеми с несъответствието при 40% от домакинските хладилници, 79% от професионалните хладилници и 80% от продуктите, свързани с мрежова готовност, които са били изпитани. Нивата на несъответствие, описани за отделни продуктови категории, не е задължително да са представителни за ситуацията на пазара, тъй като органите за надзор на пазара са се били насочили също и към продукти, които има по-голяма вероятност да са несъответстващи. Въпреки това, много участници бяха изненадани и притеснени от високото ниво на несъответствие, установено в тези три продуктови групи.

 “Само в категорията на домакинските хладилни уреди, EEPLIANT2 прогнозира за периода 2020-2030 кумулативно спестяване на първична енергия от 775 GWh и спестявания от 75.6 милиона евро, които европейските граждани биха похарчили за допълнително електричество, благодарение на EEPLIANT2“ – Йоана Санду, Координатор на проекта, PROSAFE.

Окончателните резултати от проекта, научените уроци и мерките, свързани с правоприлагането, предприети от участниците на EEPLIANT2, бяха представени и обсъдени по време на Заключителната конференция по проекта, проведена на 4 февруари 2020. Брейнсторминг семинар, организиран съвместно с Европейската Комисия на 5 февруари 2020, даде още една възможност на органите за надзор на пазара да проучат основните причини за констатираните несъответствия и за обсъждане на възможни мерки за коригиране.

Проектът EEPLIANT2 беше финансиран от Европейския Съюз в рамките на Хоризонт 2020. Координаторът на проекта е PROSAFE – Европейският форум за безопасност на стоките.

 

Домакински хладилни уреди:

Различни видове хладилници и фризери, както и комбинирани уреди бяха избрани и прегледани по отношение на екодизайн, енергийно етикетиране и регламенти за онлайн етикетиране, включително проверка на документи, изпитване на продукта и усилия за установяване на потенциални отклонения.

89 онлайн магазина са били проверени за надлежно показване на обозначенията в 10 страни от ЕС. 80% от тях са били счетени за несъответстващи, като при 34% изобщо не е имало енергийни етикети.  

Техническата документация на 172 продукта е била проверена, преглеждайки над 50 параметъра. 61% от моделите са имали някакви проблеми в техническата документация, 17% от моделите в крайна сметка са били счетени за несъответстващи след осъществена комуникация с икономическите оператори.

43 модела домашни хладилници са били тествани в независи

До сега 79 икономически оператори са предприели/ предприемат действия за коригиране на своята продуктова техническа документация или коригиране на информацията в електронния магазин, докато 17 модела са били изтеглени от пазара, а в 8 случая са били наложени наказателни глоби.

Не са били установени случаи на отклоняващ се софтуер или манипулиране на изпитванията.

„Подобряването на съответствието на продуктите по отношение на енергийното етикетиране и екодизайна е споделена отговорност сред страните-членки, индустрията и европейските институции. Това е и причината, поради която проекти като EEPLIANT2 са толкова важни.“ – Инге Бернаертс, Ръководител на Звено С.4, Генерална Дирекция за Енергетика – Европейска Комисия.

„Устойчивото и трайно естество на идентифицираните неизправности предполага, че трябва да се предприемат по-нататъшни действия за подобряване на нивата на съответствие на пазара.“ – Емма Олсън, Ръководител на Работен Пакет, Шведска Енергийна Агенция

Професионални хладилни изделия:

EEPLIANT2 са прегледали техническата документация на 64 професионални хладилни шкафове. Прегледаната техническа документация е включвала над 50 параметъра, а органите са поискали промени на декларираните данни (включително класове етикети и задължителните нива) в 40% от разгледаните случаи. 29 модела са били изпитани в независима сертифицирана лаборатория.

„При проверките на техническата документация, едва 10% от случаите са били изрядни във всяко отношение. Болшинството от неизправностите са се дължали на невъзможността да се предостави конкретна информация; почти половината не са посочвали количеството на хладилния агент; 40% не са имали предупреждения за оптимизиране на енергийната ефективност; няколко не са посочвали стойността на енергийното потребление kWh/ден.“ – Франц Зак, Ръководител на Работен Пакет, Австрийска Енергийна Агенция.

При лабораторните изпитвания, 79% от изпитваните модели не са съответствали на съществен аспект. При 15 шкафа (52%), измереното потребление на енергия е било по-високо от декларираното с повече от предписания толеранс. Установено е, че повечето от половината имат измерен вътрешен обем, който е значително по-малък от декларираната стойност.

Текат дейности по правоприлагане спрямо несъответстващи продукти; няколко модела вече са били премахнати от пазара и са били наложени 7 наказателни глоби.

Мрежова готовност:

Проектът EEPLIANT2 инспектира многопродуктовия сектор „Продукти със свързано оборудване“, който се обхваща от регламентите за Мрежова готовност и Външно електрозахранване. Подобно на другите продукти, предприетите дейности са включвали проверка на документи, скрийн тестване и цялостно тестване. Примерите за разгледаните продуктови категории включват комплексен сет топ бокс, рутери/модеми, кафе машини, системи за домашно кино/високоговорители, конзоли за игри, прахосмукачки-роботи, лаптопи/ноутбук компютри.

От 59 тествани продукти, 80% са имали проблеми със съответствието, например 59% по отношение на изискванията за осигуряване на данни, 36% по отношение на изискванията за управление на мощността и 29% по отношение на изискванията за мощност в режим на готовност.

„Благодарение на проекта EEPLIANT2, нашите знания и опит относно мрежовата готовност значително се подобри. Въпреки това, има още много, което да се направи, ако искаме да възстановим значителната загуба на енергия в този продуктов сектор.“ – Тим Стоукс, РЪководител на Работен Пакет, Орган за устойчива енергия на Ирландия.

 

Най-добри практики и добавена стойност за ЕС

EEPLIANT2 подобрява хармонизирането на надзора на пазара в Европа посредством засилване на трансграничната координация и сътрудничество и споделянето на най-добри практики и знания. За тази цел, проектът е разработил Ръководство за най-добри практики и набор с инструменти, включващ шаблони и други документи, за да се подпомогне увеличаването на ефективността и ефикасността на надзора на пазара по отношение на екодизайна и енергийното етикетиране. Те са били предоставени на всички органи в ЕС и, следователно, са били от полза за онези, които може би имат по-малко опит в специфичната техническа сфера или продуктовия сектор.

EEPLIANT2 е проектиран не само да оказва подкрепа на страните-членки при проверката на енергийното потребление на стотици специфични продукти, открити на пазара на ЕС, но също и за улесняване на сътрудничеството с ключови играчи на пазара и заинтересовани страни, като промишлени и потребителски асоциации, с цел да се повиши информираността и да се постигнат по-високи равнища на съответствие с изискванията за екодизайн и енергийно етикетиране на ЕС. Този проект надгражда работата на EEPLIANT2014, която беше извършила оценка на енергийната ефективност на светодиодните лампи, отоплителните уреди и принтерите и беше проверила тяхното съответствие спрямо изискванията, свързани с енергийната ефективност. Усилията продължават в рамките на текущата Съвместна дейност EEPLIANT3, в която органи и организации от 20 страни-членки на ЕС и Турция ще инспектират и изпитват климатици и вентилатори, сушилни, водонагреватели, вентилационни уреди, осветителни уреди и локални отоплителни уреди.

Дарение на 76 изпитани и все още функционални продукти

Поставяйки в центъра на своята стратегия и план устойчивостта, досега EEPLIANT2 са дарили 76 от изпитаните продукти на благотворителни организации и обществени органи в Брюксел. Всички дарени изделия гордо ще носят емблемата за финансиране на ЕС, за да се признае приноса на ЕС.

Предисловие:

Тази информация е издадена от PROSAFE – Европейският форум за безопасност на стоките и Органите за надзор на пазара, представляващи 17 срани-члени на ЕС в дейността EEPLIANT2.

Дейността се координира от PROSAFE (Европейският Форум за безопасност на стоките), организация с идеална цел, която обединява служителите за надзор на пазара от цяла Европа и целия свят. Посетете www.prosafe.org , за да научите повече. На този уебсайт, вие ще можете да откриете повече информация относно другите съвместни дейности, координирани от  PROSAFE.

Отказ от право

Настоящият документ произтича от дейността EEPLIANT2, която получава финансиране от Хоризонт 2020 на Европейския Съюз и програмата за иновации по грантово споразумение с номер 752591.

Съдържанието на това комюнике представя възгледите на автора и е единствено негова отговорност; не може да се счита, че то отразява гледната точка на Изпълнителната Агенция за Малки и Средни Предприятия или някой друг орган на Европейския Съюз. Изпълнителната Агенция за Малки и Средни Предприятия не приемат отговорност за каквото и да е използване, което може да се направи на информацията, която то съдържа.

 

PROSAFE Office, Avenue des Arts/Kunstlaan 41, 1040 Brussels, Belgium

+32 2 80 80 996/997 - info@prosafe.orgwww.prosafe.org – www.eepliant.eu