Проект на ЕК съгласно сключен Грантов договор № 752591 „EEPLIANT2“ (Продукти, съответстващи на изискването за енергийна ефективност 2016)

11.12.2017
Сподели тази новина

                                                                                                                   

                                                                                                              

Начало на EEPLIANT 2

Действия за надзор на пазара на енергийни етикети на ЕС и изисквания за минимална ефективност

Прессъобщение

 

Дейността на EEPLIANT2 бе официално стартирана с конференция, проведена на 3 октомври 2017 г. в Брюксел. Основната цел е да се подпомогне постигането на предвидените ползи за икономиката и околната среда от директивите на ЕС за енергийно етикетиране и екодизайн чрез увеличаване на нормите за съответствие с техните изисквания за енергийна ефективност.

Това ще бъде постигнато чрез дейностите за съвместен мониторинг, проверка и прилагане на 18 органа за надзор на пазара и национална агенция. Действието ще има транснационално въздействие върху единния пазар на ЕС.

Проектът се координира от PROSAFE и се финансира от Европейския Съюз по рамката "Хоризонт 2020". В рамките на проекта са представени следните страни: Австрия, България, Дания, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Малта, Холандия, Португалия, Словения и Швеция.

През следващите 30 месеца, участниците в проекта ще прегледат и проверят енергийните характеристики на домакинските хладилни уреди, професионалните хладилни продукти и консумацията на енергия, произтичащи от уредите в режим на готовност в мрежа. От продуктите ще бъдат взети проби от пазара въз основа на подход, основан на риска. В случай на констатирани несъответствия органите за надзор на пазара ще предприемат подходящи мерки на собствените си пазари.

EEPLIANT2 е разработен не само за подпомагане на органите при проверката на консумацията на енергия на стотици специфични продукти, намиращи се на пазара на ЕС, но и за улесняване на сътрудничеството с други заинтересовани страни, като асоциациите на промишлеността, за постигане на по-висока степен на осведоменост и по- високо съответствие на продуктите с изискванията на законодателството на ЕС.

Проектът се основава на работата на EEPLIANT2014, която е измервала потреблението на енергия от LED лампи, нагреватели и принтери и е проверила тяхното съответствие с изискванията за енергийна ефективност.

 

Последвайте ни на Twitter: https://twitter.com/eepliant
Уебсайт на проекта: http://www.eepliant.eu/

За контакт:

Йоана Злотила, Заместник-изпълнителен директор

Офис на PROSAFE
Avenue des Arts/Kunstlaan 41B-1040 Брюксел, Белгия

Тел:+32 2 8080 996
www.prosafe.org

Имейл: info@prosafe.org, ioana@prosafe.org

 

Обща информация

Тази информация се издава от PROSAFE и органите за надзор на пазара, представляващи 17 Страни-членки на ЕС в действието на EEPLIANT2. Действието се координира от PROSAFE (Форум за безопасност на продуктите на Европа), организация с нестопанска цел, която обединява служители за наблюдение на пазара от цяла Европа и в целия свят. Посетете www.prosafe.org, за да научите повече. На този уебсайт ще намерите още информация за другите съвместни действия, координирани от PROSAFE. 

    

 

Отказ от отговорност

Този информационен бюлетин произхожда от Действието EEPLIANT2, което получава финансиране от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз "Хоризонт 2020" по споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ номер 752591.
Съдържанието на това съобщение за пресата представлява възгледите на автора и е негова единствена отговорност; по никакъв начин не може да се отрази становището на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME) или на друг орган на Европейския Съюз. EASME не поема отговорност за каквото и да е използване на информацията, която съдържа

 

 

EEPLAINT  2

Действия за надзор на пазара на енергийни етикети на ЕС и изисквания за минимална ефективност

Бюлетин

EEPLIANT2: Въведение в проекта

Действието EEPLIANT2 бе стартирано през септември 2017 г. с основната цел да спомогне за постигането на предвидените ползи за икономиката и околната среда от Директивите на ЕС за енергийно етикетиране и екодизайн чрез увеличаване на стойностите за съответствие с техните изисквания за енергийна ефективност.

Това ще бъде постигнато чрез съвместните дейности за мониторинг, проверка и изпълнение на 17 органа по надзор на пазара и национална енергийна агенция. Действието ще има транснационално въздействие върху единния пазар на ЕС.

Проектът се координира от PROSAFE и се финансира от Европейския Съюз по рамката "Хоризонт 2020". В проекта участват следните страни: Австрия, България, Дания, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Португалия, Словения и Швеция. EEPLIANT2 е разработен не само за подпомагане на органите при проверка на потреблението на енергия на стотици специфични продукти, намиращи се на пазара на ЕС, но и за улесняване на сътрудничеството с други заинтересовани страни, като асоциациите на промишлеността, за постигане на по-висока степен на осведоменост и по- голямо съответствие с изискванията на законодателството на ЕС.

Предимствата на сътрудничеството на европейско равнище включват също така приемането на общи най-добри практики, по-голямото съответствие на пазара на ЕС, повишената осведоменост за надзора на пазара от страна на промишлеността и сред потребителите, както и по-ефективни и последователни от гледна точка на разходите практики за надзор на пазара с цялостно по-голямо въздействие върху изследваните продуктови сектори.

Този проект се основава на работата на EEPLIANT2014, която е измерила потреблението на енергия от LED лампи, нагреватели и принтери и е проверила тяхното съответствие с изискванията за енергийна ефективност. Окончателният доклад на EEPLIANT2014 може да бъде намерен тук

Основно EEPLIANT2 дейности:

Между 9/2017 и 2/2020 г. участниците в проекта ще прегледат и проверят енергийните характеристики на домакинските хладилни уреди, професионалните хладилни продукти ("професионално охлаждане" се отнасят за хладилните и замразяващи шкафове, използвани в професионалните кухни на ресторанти, хотели, училища, столове за хранене на персонала и т.н.) и консумацията на енергия, произтичаща от уредите в режим на готовност в мрежа. Ще бъдат взети проби от продуктите на пазара, главно въз основа на подход, базиран на риска. В случай на констатирани несъответствия, органите за надзор на пазара ще предприемат подходящи мерки за принудително изпълнение на собствените си пазари.

Добри практики 

Целта е да се консолидират и укрепят Добрите Практики, разработени и приложени в предишния проект EEPLIANT, за да се помогне на всички органи за надзор на пазара да работят заедно чрез използване на общи методи, протоколи и списъци за проверки.
За да постигне това, екипът на проекта разработва собствен инструментариума с практически насоки „как да се направи това”, протоколи, списъци за проверка и т.н., които могат да се използват за специфичните за продукта дейности по проекта. Намерението е да се събере такава информация и да се съхранява в база от знания, която позволява на други органи за надзор на пазара лесно да извличат различни примери за това как се изпълняват определени задачи в различните Страни-членки и по този начин да се вдъхновят за повишаване на ефективността на собствената си работа.

Съхранение на данни

Тази задача цели да актуализира и доразвие системата за събиране и съхранение на данни, създадена за първи път за проекта MSTyrl 5, който направи преглед на енергийните етикети на гумите. Това ще подобри функционалността на софтуера, за да обхване други групи продукти, като се започне с домашни уреди за охлаждане, продукти в режим на готовност в мрежата и професионални уреди за охлаждане. Елементите в системата са таблет със специален софтуер ("Приложение") и онлайн база данни, до която можете да получите достъп чрез приложението или чрез уеб интерфейс. Инспекторите за надзор на пазара ще имат таблети или смартфони с предварително инсталирано приложение. То ще ги напътства по време на техните инспекции, като ги подканя за исканата информация. Информацията се прехвърля незабавно от таблета към базата данни чрез мобилна връзка за данни. Ако таблетът е офлайн (поради лоши условия на сигнала на сайта за проверка), данните се съхраняват локално, докато таблета се свърже отново с мрежата и прехвърли данните в базата данни. Данните се съхраняват във формат, който е съвместим с изискванията на ICSMS, за да се даде възможност за лесно прехвърляне на данни към ICSMS на по-късен етап.

Понастоящем екипът изготвя спецификацията на следващото поколение на софтуера. Това включва събиране на информация и коментари, както и опит от специалистите по надзор на пазара относно техния опит. Покана за търг за ИТ разработчик скоро ще бъде публикувана, така че системата да бъде готова до края на лятото на 2018 г.

Домакински хладилни уреди и професионални утреди за охлаждане

Организиране на надзор на пазара за онлайн етикетиране 

Екипът на проекта ще прегледа правилната наличност и показване на енергийния етикет и продуктовия фиш в онлайн продажбите за домакински хладилници.

 

Проверка на документи

Участващите органи за надзор на пазара започват проверките на документи и разработват координирани планове за вземане на проби за видовете продукти, които да бъдат инспектирани. Ръководните инструменти и инструментите за оценка на данните се разработват и споделят от ОНП, за да инспектират документацията и да оценят съответствието със съответните регулаторни изисквания по най-ефективния и ефикасен начин.

Резултатите от анализа на документите ще бъдат добавени към разработената база данни за документация по продуктите и ще предостави ценно пазарно разузнаване за планиране на следващата задача за тестване на продукти.

Координирана програма за тестване на съответствието

Общата цел на тази задача е да осъществи координирана програма за тестване сред участващите ОНП. Това осигурява най-рентабилен баланс на покритието на пазара, фокусира се върху продукти, за които се счита, че са изложени на риск от несъответствие, и за да се избегне дублиране на тестовете в различните Страни-членки. Всички участващи ОНП ще се договорят да се проведе една тестова програма в една или повече акредитирани лаборатории за тестване, които ще бъдат избрани от групата след открита тръжна процедура.

Резултатите от лабораторните тестове ще бъдат добавени към съответните части на базата данни, разработени в проекта, и ще бъдат разпространени до всички неучастващи ОНП от ЕИП чрез ICSMS.

Идентификация на повредените устройства и “работен цикъл”

Като допълнение, от експертните лаборатории ще бъде поискано да извършат допълнително тестване, надхвърлящо посоченото в регламентите и хармонизирания стандарт за тестване. Това ще включва проверка на на тестването към новия стандарт IEC, специално разработен, за да се премахне "измамния" софтуер, заобикалящ тестовете. Те също така ще преразгледат процедурите за всякакви "вратички" в стандартите и регламентите за тестване, които биха могли да бъдат използвани за заобикаляне на изискванията или за изкуствено надуване на обявените резултати.

Мрежов режим на готовност

Проверка на документи 

Партньорите по проекта ще прегледат техническата документация на избраните модели, съгласявайки се с консенсус относно видовете продукти, които да бъдат инспектирани. Те ще оценят съответствието на всеки модел със съответните изисквания за документация. Информацията и резултатите от анализа на документите, събрани от тези инспекции, ще бъдат добавени към базата данни за продуктовата документация.

 

Координирана програма за тестване на съответствието

В рамките на тази задача, партньорите по проекта ще организират обща процедура за тестване, при която ще се оценява съответствието на избраните модели. Програмата за тестване ще бъде организирана в акредитирани лаборатории за тестване, избрани чрез публичен търг.
Извършеното тестване ще бъде в съответствие с изискванията на Регламентите за прилагане, както за мрежовия режим на готовност, 801/2013, така и за режим на готовност и изключен режим 1275/2008 и, където е приложимо, за външни захранващи устройства 278/2009. Резултатите, съдържащи се в докладите от лабораторните тестове, ще бъдат добавени в съответните части на базата данни на проекта и ще бъдат разпространени до всички неучастващи ОНП от ЕИП чрез ICSMS.

Идентифициране на потенциални дефектни устройства и „работен цикъл”

От експертните лаборатории за тестване ще бъде поискано да извършат допълнително изследване, надхвърлящо посоченото в регламентите и свързаните с тях стандарти за тестване. За този продуктов сектор, т.е. продукти със свързаност във мрежата, фокусът на задачата ще бъде върху възможността тяхната производителност да бъде модифицирана дистанционно от производителя след инсталирането и по този начин да промени енергийната ефективност на продукта.

Обсъждане и подкрепа на дейностите по прилагане, въздействията от мониторинга

След като са налице резултатите от тестовете, ще бъдат обсъдени случаи на несъответствие, като се създаде хармонизиран подход за дейностите по прилагане в различните Страни-членки във всички разглеждани видове продукти (специфичните изпълнителни мерки са отговорност на Страните-членки, а не на изложени в законодателството на ЕС). Резултатите (преработени етикети на продукти, изтеглени продукти, приложени санкции и т.н.) ще бъдат добавени към базата данни на проекта и ще бъдат изпратени на всички ОНП в целия ЕС чрез ICSMS, така че моделите, за които е установено, че са несъответстващи и съвместими, ще бъдат известни на всички Страни-членки и съответните органи.
Партньорите по проекта ще съберат и данни за прогнозната стойност на несъответстващите на пазара продукти, които са премахнати или изтеглени от пазара, количеството енергоспестявания, което се дължи на премахването на несъответстващите продукти, финансовото въздействие на допълнителната енергия, изисквана от несъответстващите продукти, и очакваните енергоспестявания.

Следвайте ни!

Следвайте ни в Twitter: https://twitter.com/eepliant

Интернет страница на проекта: http://www.eepliant.eu/

 

За контакт:

Йоана Злотина, Зам. Изпълнителен Директор

Офис на PROSAFE

Avenue des Arts/Kunstlaan 41B-1040 Брюксел, Белгия

Тел:+32 2 8080 996

www.prosafe.org

Имейл: info@prosafe.org, ioana@prosafe.org

 

Обща информация

Тази информация се издава от PROSAFE и органите за надзор на пазара, представляващи 17 Страни-членки на ЕС в Действието EEPLIANT2. Действието се координира от PROSAFE (Форум за безопасност на продуктите на Европа), организация с нестопанска цел, която обединява служители за надзор на пазара от цяла Европа и в целия свят. Посетете www.prosafe.org, за да научите повече. На този уебсайт ще намерите още информация за другите съвместни действия, координирани от PROSAFE.


Опровержение
Този информационен бюлетин произхожда от Действие EEPLIANT2, което получава финансиране от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския Съюз "Хоризонт 2020" по силата на споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ номер 752591.
Съдържанието на това съобщение за пресата представлява възгледите на автора и е негова единствена отговорност; по никакъв начин не може да отрази становището на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME) или на друг орган на Европейския Съюз. EASME не поема отговорност за каквото и да е използване на информацията, която съдърж
а.

 

EEPLAINT  2: Бюлетин 2

Действия по надзора на пазара в ЕС за енергийно етикетиране и екопроектиране

ЕЕРЦАМТ2 е проект финансиран от ЕС по програмата за иновации и научни изследвания Хоризонт 2020. Под координацията на РРОБАБЕ, надзорни органи от седемнадесет страни членки и една национална агенция си сътрудничат за да гарантират, че несъответстващите продукти ще бъдат идентифицирани и изтеглени от Европейския единен пазар. Изпитването и документалната проверка, насочени към три продуктови групи, (т) домашни и професионални хладилни уреди, и (И) мрежови режим на готовност, ще бъдат извършени така че да бъдат постигнати очакваните резултати, и по-специално увеличаване на степента на съответствие със съответните изисквания за енергийна ефективност.

Екипът на ЕЕРШДМТ2 работи за постигането на своите цели посредством:

 • Внедряване на системи, координиращи наблюдението, проверките и дейностите по прилагане на изискванията по отношение на екодизайн и енергийно етикиране на целия Европейски единен пазар;
 • Насърчава по-нататъшното разработване на добри практики сред надзорните органи;
 • Проектира, извършва и оценява координирани дейности по надзор на пазара на три различни продуктови групи;
 • Предоставяне на по-високо ниво на дейности по надзор, които преминават отвъд (надграждат) изпитванията и ще бъдат насочени към продукти, които представляват най-голям потенциал за пестене на енергия;
 • Сътрудничество с други надзорни органи в рамките на ЕИО - не участващи в проекта и съвместна дейност с консултативния съвет включващ бизнес, потребителски и неправителствени организации за опазване на околната среда, за насърчаване и обмяна на техните познания и опит с всички заинтересовани страни по отношение напредъка и резултатите на проекта.

 

Домашни и професионални хладилни уреди

Организиране на онлайн наблюдение на пазара по отношение на етикирането Седемнадесет надзорни органи и агенции от Австрия, България, Дания, Финландия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия и Швеция в момента проверяват наличността на енергийните етикети и продуктовия фиш за домашни хладилни уреди, всеки от тях в около 10 онлайн магазина.

Документална проверка

Създаден е координиран план за вземане на проби и организиране на проверка на техническата документация. Ръководства и инструменти за обработване на информация са разработени и обменяни между органите по надзор на пазара за проверка на документацията и установяване на съответствие с относимите изисквания, по-възможно най-ефикасния и ефективен начин.

Над 75 документации за професионални хладилни уреди са били поискани от доставчици в 6 държави-членки (Австрия, България, Германия, Ирландия, Словения,

Швеция). Резултатите за повечето от тях в момента са оценени и е установено, че различни аспекти от изискваната информация липсва в повечето от случаите.

Във връзка с домашните хладилни уреди, между 10 до 20 проверки от всеки надзорен орган ще бъдат извършени за съответствието на продуктите в следващите месеци.

    

Координирана програма за изпитване за проверка на съответствието

Изпитвателните лаборатории са избрани чрез публичен търг, както за домашни така и за професионални хладилни уреди и участниците в проекта са в процес на избор на продукти, които да бъдат изпитани. Първите изпитвания на продукти се планира да започнат през ноември 2018 г. Работейки в тясна връзка с експертите от изпитвателните лаборатории относно прегледа на стандартите за изпитване и лабораторните техники и процедури, екипа на проекта разработи протоколи с цел осигуряване на последователни и сравними резултати от изпитването. Проведени са консултации относно протоколите и с производители и Европейския комитет по електротехническа стандартизация.

Въз основа на резултатите от документалната проверка и други пазарни проучвания, 27 професионални хладилни уреди са избрани за първия етап от проверките през ноември 2018 г.

За домашните хладилни уреди се очаква да бъдат извършени 60 изпитвания, средно по четири на държава, като крайния брой на изпитванията ще бъде потвърден през 2019 г., в зависимост от очаквания брой на откритите несъотвествия.

Установяване на заблуждаващи устройства и “work-rounds”

Като допълнение към изпитванията, от експертните лаборатории ще бъде изискано да работят в тясно сътрудничество с органите по надзор на пазара за да предприемат допълнителни изпитвания освен тези посочени в регламентите и хармонизираните стандарти. Това ще включва допълнителни процедури за проверка за нетипични показатели на продуктите при изпитването и контролно изпитване за наличието на лъжлив софтуер или други начини, които биха довели до постигане на незадоволителни резултати. Ще бъдат преразгледани, също така, процедурите за всякакви „вратички“ в стандартите и правилата за изпитване, които могат да бъдат използвани за заобикаляне на изискванията или за изкуствено увеличаване на декларираното изпълнение.

Мрежови режим на готовност

Документална проверка

Партньорите по проекта от Австрия, България, Германия, Ирландия, Латвия, Словения, Швеция правят преглед на техническата документация на избраните модели, съгласувани с консенсус, относно типа продукти за проверка.

Основните продуктови групи, на които ще бъде направен преглед включват:

 • Декодери за кабелна телевизия          
 • Игрови конзоли             
 • Електрически   уреди
 • Рутери/Модеми
 • Blue – ray плеъри / записващи устройства                                                                                                              
 • Кафе машини  
 • Прожекционни апарати            
 • Микровълнови фурни
 • Лаптопи
 • Работни станции

 

Органите по надзор на пазара оценяват съвместимостта на всеки отделен модел съгласно изискванията за документацията. Техническа документация на около 150 модела ще бъде прегледана. Резултатите от проверката ще бъде добавена в базата данни на проекта и ще бъде видна за съответните органи по надзор на пазара.

Координирана програма за изпитване за проверка на съответствието

По програмата за изпитване се очаква да бъдат изпитани около 30 модела и процедурите, които да бъдат разработени от участниците в проекта ще започнат скоро. Програмата за изпитване ще бъде проведена в акредитирани лаборатории за изпитване избрани чрез публичен търг - една лаборатория за изпитване вече е избрана, а втора предстои скоро да бъде обявена - във връзка с изискванията на прилаганите регламенти както за мрежови режим на готовност - 801/2013 и режим на готовност и в режим изключен - 1275/2008, така и където е приложимо за външни захранващи устройства - 278/2009.

За другите продуктови категории, резултатите от лабораторните тестове ще бъдат добавени в съответните части на базата данни и разпространени чрез ICSMS до надзорни органи, които не участват в проекта.

Установяване на заблуждаващи устройства и “work-rounds”

От експертите от изпитвателните лаборатории ще бъде изискано да предприемат допълнително проучване извън упоменатото в регламентите и стандартите. За продукти свързани в мрежа, фокусът ще бъде насочен към продуктите, чието действие може да бъде манипулирано дистанционно от производителя след неговото влизане в употреба и това да промени характеристиките на продукта по отношение на енергийната ефективност.

Добри практики и съхранение на данни

Целта на проекта е, също така, да даде възможност на участниците да получат информация относно най-добри практики и да спомогне за изграждането на капацитет чрез засилването на добрите практики развити в предишния проект БЕРИЛИТ. Това позволява проекта да подпомага всички органи по надзор на пазара да работят ефикасно заедно, използвайки общи методи, протоколи и чек-листи.

В допълнение, към настоящото, финалната версия на приложението, първоначално развита в рамките на проекта MSTyr15, за енергийни етикети на гуми с координатор РКОБЛБЕ, се доработва. Целта на софтуерното приложение е да позволи на участниците да събират и споделят данни при техните проверки, свързани с:     

 • Проверка на техническа документация;
 • Изпитване на продукти;
 • Проверка на енергийно етикетиране на място в търговските обекти;
 • Проверка на енергийно етикетиране в онлайн магазини.

 

Всички проверки и резултатите от изпитванията ще бъдат споделени, както с участниците в проекта така и с не участващите държави от ЕИО, това ще позволи да бъдат предприети мерки за изпълнение, съгласно резултатите от изпитванията, извършени от различни надзорни органи. Предотвратява се възникването на двойни разходи за изпитване на един и същи продукт от два надзорни органа, което в противен случай би могло да се случи.

Данните въведени от надзорните органи ще бъдат съхранявани във формат съвместим с изискванията и стандартите на ICSMS системата, за да бъде възможен трансфера им в базата данни на по-късен етап.

Всеки надзорен орган, също ще организира мероприятие на национално ниво в съответните държави, насочено към производители, доставчици, търговци, професионални асоциации, потребители и други органи с цел дейностите и резултатите по проекта да бъдат достъпни за всички заинтересовани страни. В България проектът беше представен на организирано такова мероприятие през октомври 2017, с акцент подобряване качеството на живот и устойчиво развитие чрез иновации и енергийна ефективност при електродомакинските уреди. Другите участници в проекта също планират да проведат такива мероприятия по време на проекта.

Проектът EEPLIANT2, също беше представен на Европейски конференции насочени към всички професионално заинтересовани страни. Досега са проведени три конференции: HOST 2017 г. в Италия, Energy Labelling ADCO в Испания през 2017 г. и EUSEW18 в Белгия. Освен това, проектът ще бъде представен и на конференция Going Green — CARE INNOVATION 2018 на 29 ноември 2018 г. в Австрия.


Проектът ще продължи до началото на 2020 г. и основните очаквани резултати са следните:

 • Установяване на добри практики относно най-ефективното провеждане на надзор на пазара.
 • По-голямо съответствие, което се дължи на засиленото наблюдение на пазара за съответствие на продуктите с мерките за прилагане на Регламента за енергийно етикетиране и Директивата за екодизайн.
 • Повишена осведоменост по отношение законновите изисквания и надзора на пазара от индустрията и сред потребителите
 • Надзорът на пазара да се предприема по по-ефективен, от гледна точка на разходите, и последователен начин с цялостно по-голямо въздействие в изследваните продуктови сектори.

 

За контакти:

Последвайте ни!

loana Sandu, изпълнителен директор
PROSAFE Office

Avenue des Arts/Kunstlaan 41, B-1040 Brussels, Belgium
Tel:+32 2 8080 996, www.prosafe.org,

E-mail: info@prosafe.org.

https: //twitter.com/eepliant
http://linkedin.com/companv/eepliant
http://www.eepliant.eu/