ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.005 - „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

10.02.2017
Сподели тази новина

                                                                                

На 09.12.2016 година Комисията за защита на потребителите стартира изпълнението на Проект BG16RFOP002-2.005-0001-C01 - „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

 

Основна цел на проекта е повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия в областта на защита на потребителите. Проектът ще се изпълни в рамките на 36 месеца и предвижда реализирането на комплекс от мерки, които да подпомогнат постигането на основната цел, включващи:

- провеждане на проучване за определяне нуждите и ограниченията на българските предприятия в областта на защита на потребителите;

- проучване опита и добрите практики на страните – членки на ЕС и ЕИП по отношение услугите, предоставяни на икономическите оператори;

- серия от обучения на членовете на помирителните комисии и на представителите на целевите групи;

- осигуряване на условия за нормална работа на помирителните комисии, в т.ч. обзавеждане и оборудване на помещения, в които да заседават и работят представителите на комисиите;

- създаване на мобилни групи за превенция и подпомагане на българските предприятия по въпросите, свързани със защита на потребителите;

- провеждане на широка кампания за популяризиране на алтернативните методи за решаване на спорове;

- въвеждане на ИКТ-решения в работата на КЗП с икономическите оператори;

- други мерки.

 

              

              

               

            

              

             

 

При изготвянето на информационния бюлетин е използван снимков материал от freepik.com.