EEPLIANT 2: Бюлетин №3 Действие относно надзора на пазара на енергийни етикети на ЕС и минималните изисквания за ефективност

17.06.2019
Сподели тази новина

                                                                                                               

 

EEPLIANT 2: Бюлетин №3

Действие относно надзора на пазара на енергийни етикети на ЕС и минималните изисквания
за ефективност

 

EEPLIANT2 е проект, финансиран от Европейския съюз в рамките на програмата за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Под координацията на PROSAFE седемнадесет органа за надзор на пазара (ОНП) на Европейския съюз (ЕС) и една национална агенция си сътрудничат, за да гарантират, че несъответстващите продукти са идентифи ирани и изтеглени от единния пазар на ЕС.
Програмата EEPLIANT, с нейните общи процедури и споделени действия, набори от инструменти, комуникационна платформа и насоки, позволява на органите за надзор на пазара да си сътрудничат и да споделят най-добри практики и методологии в усилията си за гарантиране спазването на изискванията за енергийна ефективност на продуктите.
Понастоящем се извършват тестове и инспекции на документи, насочени към три продуктови сектора, домакински хладилни уреди, професионални хладилни шкафове и мрежов режим на готовност, за да се гарантира спазването на съответното законодателство. Очакваното въздействие на програмата е да се повиши степента на съответствие с изискванията за енергийна ефективност.

Екипът на EEPLIANT2 работи за постигане на целите си чрез:

 

 1. координиране на мониторинга, проверката и прилагането на изискванията за екодизайн и енергийно етикетиране в целия единен Европейски пазар;
 2. подготовка и приемане на най-добри практики сред органите за надзор на пазара (ОНП); организиране и оценяване на координирани действия за надзор на пазара в три различни продуктови сектора;
 3. предоставяне на по-високо ниво на дейности по надзор, които надминават отвъд изпитванията и целевите продукти, които представляват най-голям потенциал за пестене на енергия;
 4. сътрудничество с други неучастващи ОНП в рамките на ЕИП и съвместна дейност с консултативния съвет, включващ бизнес, потребителски и екологични НПО, за да се възползват от техните познания и опит и да общуват чрез тях с всички заинтересовани страни.

    

Домакински охладителни уреди и професионално охлаждане
Организиране на онлайн надзор на пазара за етикетиране


Органите и агенциите от Австрия, България, Дания, Финландия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Португалия и Швеция проверяват правилното представяне на енергийните етикети и продуктовия фиш за домакински хладилници в около десет електронни магазина – над 50 онлайн магазина вече са прегледани (начална страница, страница със списък, страница с подробности за продуктите, страница с кошницата), магазини, които не предоставят необходимата информация, са били уведомени от съответните органи.

 

Проверка на документи
Следван е координиран план за вземане на проби за организиране на проверката на техническата документация, насоките и инструментите за оценка на данните, разработени в рамките на EEPLIANT2, доказващи, че са много ефективни за извършване на инспекции бързо, точно и по-лесно за инспекторите, за оценка на съответствието с регулаторните изисквания. Над 75 комплекта документация за професионални хладилни шкафове са поискани от доставчици в шест държави-членки (Австрия, Дания, Малта, Германия, Португалия и Швеция). Почти всички вече са оценени със смесени резултати между доставчиците и в много случаи липсваха различни аспекти на изискваната информация. Следващата стъпка е да се преразгледат резултатите за често срещани пропуски, за да се подготви ръководство, което да помогне на доставчиците да се справят по-добре бъдеще. Подобна процедура се прилага и за проверка на документите на домакинските студени уреди, като през следващите месеци се планират между десет и двадесет проверки на уреди на участващ орган.

Координирана програма за изпитване за проверка на съответствието
Тестовите лаборатории работят чрез обширна тестова програма за домакински и професионални уреди. В настоящия кръг се тестват 25 професионални и 42 домакински хладилни уреди спрямо хармонизираните стандарти и регламенти на ЕС. Изборът на тествани продукти отразява пазарния дял на различни видове продукти (замразяване/охлаждане, вертикално/хоризонтално, тежкотоварни/лекотоварни, размери и цени и т.н.).Доставчиците се уведомяват за резултатите от съответния национален ОНП, като се водят дискусии с някои доставчици относно причините за резултатите,които не отговарят на декларациите. Този дискусионен процес помага на доставчиците да разберат по-добре изискванията, а в някои случаи и да разберат по-добре как се представят продуктите им и защо. Различни видове инициативи за прилагане са в ход или вече са приключили в някои случаи.

Снимка: Професионален шкаф, който се тества, показващ топлинните пакети, използвани за зареждане на уреда и автоматизираната ръка, която отваря и затваря вратата според специфичния модел, изискван в стандарта EN16825.

 

Заобикаляне: идентифициране на повредени устройства and “работен цикъл”


Като допълнение към тестването на продуктите, лабораториите също работят в тясно сътрудничество с ОНП, за да предприемат допълнителни тестове освен тези, определени в регламентите и хармонизираните стандарти за тестване. Това включва допълнителен скрининг за странно поведение на продукти, които са предмет на тестване и чек-тест, за да се наблюдава възможно съществуване на контроли за „измама“ или други средства за постигане на непредставителни резултати. Извършва се и идентифициране на „вратички“ в стандартите и регламентите за тестване, които могат да бъдат използвани за заобикаляне на изискванията или изкуствено надуване на обявените резултати. Новите регламенти за енергийно етикетиране осигуряват много по-голяма яснота по отношение на конкретни забрани по отношение на
заобикалянето и улесняват ОНП да преследват и да се занимават с всички намерени случаи.

 

Мрежов режим на готовност
Проверка на документи

ОНП партньорите от Австрия, България, Германия, Ирландия, Латвия, Словения, Швеция понастоящем преразглеждат техническата документация на избрани модели, като се съгласяват с консенсус относно вида продукти, които ще бъдат инспектирани.

 

Прегледаните ключови продуктови категории включват:

 • Комплексни приставки
 • Рутери/модеми
 • Кафе машини
 • Прожекционни

Aпарати

 • Игрови конзоли
 • Blu-Ray

Плеъри/записващи
устройства 

 • Готварски:

Mикровълнови фурни

 • Оборудване за

Упражнения

 • Роботизирани

Прахосмукачки

 • Лаптопи

 

ОНП оценяват съответствието на отделни модели с изискванията към съответната документация. Като цяло ще бъде разгледана техническата документация на около 50 модела. Резултатите от инспекцията ще бъдат добавени към базата данни на проекта и ще бъдат предоставени на всички съответни ОНП.

Координирана програма за изпитване за проверка на съответствието
Стартирани са програмата за тестване – очаква се да бъдат тествани около 50 модели – и процедурите, които трябва да бъдат разработени от участващите ОНП. Програмата за тестване ще се провежда в акредитирана тестова лаборатория, избрана след публичен търг. Изпитването ще се извършва в съответствие с изискванията на регламентите за прилагане, както за мрежов режим на готовност, 801/2013,
така и за режим на готовност и в изключен режим 1275/2008 и, където е приложимо, за външни захранващи устройства 278/2009. Резултатите, получени за докладите от лабораторните тестове, се добавят в съответните части на базата данни на проекта и се разпространяват до неучастващите ОНП чрез ICSMS.

Заобикаляне: идентифициране на повредени устройства and “работен цикъл”

Експертните лаборатории за изпитване ще предприемат допълнителни разследвания, които надхвърлят посочените в регламентите и съответните стандарти за изпитване. За продукти със свързаност в мрежата, акцентът ще бъде върху потенциала, че представянето на продукта може да бъде променено от производителите след инсталацията и по този начин да се измени енергийната ефективност на продукта.
Разследванията също така ще определят как може да се използва клаузата „неподходящо за предназначението си“ за заобикаляне на изискванията на Регламента за мрежов режим на готовност. Тези
разследвания ще се съсредоточат върху идентифициране на техническите различия между подобни по вид продукти, когато клаузата „неподходящо за предназначението си“ е била и не е била използвана.

Добри практики и съхранение на данни
Програмата EEPLIANT, заедно с нейните инструменти, вътрешна комуникационна платформа и процедурни насоки, позволява на органите за надзор на пазара да си сътрудничат и да споделят най-добри практики и методологии в усилията си да гарантират изисквания за енергийна ефективност на продуктите. Това позволява на проекта да подпомогне всички органи за надзор на пазара за ефективна съвместна работа чрез използване на общи методи, протоколи и контролни списъци. Като един пример се разработва окончателната версия на софтуера (“Приложение”), първоначално разработена в рамките на проекта MSTyr15 за енергийните етикети на пътническите автомобилни гуми, координиран от PROSAFE. Целта на софтуерното приложение е да позволи на органите да събират и споделят данни за техните инспекционни дейности, свързани с:

Проверки на техническа документация; 

 • Изпитване на продукти;
 • Мониторинг на показването на етикети на място в търговските обекти;
 • Мониторинг на показването на етикети в електронните магазини

 

 

 

 

Всички резултати от инспекции и тестове ще бъдат споделени с участващите и неучастващите ОНП в ЕС/ЕИП, като по този начин ще им се даде възможност да предприемат действия за принудително изпълнение въз основа на тестове, извършени от различен ОНП. Това предотвратява дублирането на работното натоварване и разходите за изпитване чрез тестване на същия модел на продукт от два ОНП, които в противен случай биха могли да се случат.Техническите данни, въведени от ОНП в базата данни на проекта, ще се съхраняват във формат, който е съвместим с изискванията и стандартите на ICSMS, за да позволят лесно прехвърляне на данни към базата данни на ЕС ICSMS на по-късен етап. Екипът също е в контакт с организаторите на новата продуктова база данни на ЕС EPREL, за да провери възможностите за евентуално сътрудничество и обмен на данни за конкретни модели.

Екипът също така създаде вътрешна база от знания, в която се споделят множество документи. Тази база служи като вдъхновение за други ОНП, когато те са „заседнали“ с практичен проблем като „как се доближавате до икономически оператор в тази или друга ситуация“. Примерите включват писмо с образец, разработено от друг ОНП за подобна ситуация, което може да бъде адаптирано към ситуация на друг ОНП и т.н. Тези документи се качват в частта „само за членове“ в депозитарния документ на EEPLIANT. Партньорите ОНП също са подготвили въпросник сред ОНП, за да проучат какви са техните насоки за най- добри практики. Резултатът е, че всички ОНП са използвали насоките - или чрез приемане на процедури от тях, или чрез търсене на съвет, когато се натъкнат на трудни проблеми. Освен това въпросникът даде много добра информация за бъдещото актуализиране на насоките.

Дейности по разпространение и комуникация
След като резултатите от тестването са налице, участващите ОНП ще обсъдят случаи на несъответствие, за да се създаде хармонизиран подход за дейностите по прилагане в различните държави-членки във всички разглеждани видове продукти. Резултатите ще бъдат добавени към базата данни на проекта и ще бъдат изпратени до всички ОНП в ЕС чрез ICSMS, така че моделите, за които е установено, че са несъответстващи и съответстващи, ще бъдат известни на всички държави-членки и съответните органи.Всеки ОНП също така ще организира национално събитие в своята страна, насочено към производители, доставчици, дилъри, професионални асоциации, потребители и други органи, за да гарантира, че дейностите и резултатите на проекта се съобщават на всички заинтересовани страни.

 

    

 

EEPLIANT2 също се представя на конференции на ЕС, насочени към професионалните заинтересовани страни. Досега бяха проведени четири конферентни представяния: HOST 2017 в Италия, енергиен етикет ADCO в Испания през 2017, EUSEW18 в Белгия и Going Green — CARE INNOVATION 2018 конференция през ноември 2018 в Австрия. В допълнение, конкретния опит на програмата EEPLIANT в сегмента на светлината беше представен на 28 март 2019 г. на Европейска среша на високо равнище за осветлението. През юни 2019 г. в Брюксел в рамките на EUSEW - Седмица на устойчивата енергия на ЕС 2019 в Брюксел
се планира съвместно представяне на трите проекта за надзор на пазара– EEPLIANT2, ANTICSS и INTAS.Резултатите и насоките за доставчиците също ще бъдат популяризирани на изложението HOST 2019, което е основното събитие на ЕС за професионалната кетъринг индустрия, което ще се проведе в Милано през октомври 2019 г.

Проектът ще продължи до началото на 2020 г. и се очаква цялостните му резултати да бъдат:

 • Приемане на най-добри практики за по-ефективно провеждане на надзора на пазара.
 • По-голямо съответствие чрез увеличения пазарен надзор на продуктите с мерките за прилагане на регламента за енергийното етикетиране и Директивата за екодизайна.
 • Повишена осведоменост относно законовите изисквания и надзора на пазара от страна на промишлеността и сред потребителите.
 • Надзорът на пазара се предприема по по-рентабилен и последователен начин с цялостно по-голямо въздействие в разследваните продуктови сектори.

Този проект се основава на работата на EEPLIANT2014, която измерва енергийната консумация на LED лампи, нагреватели и принтери и проверява съответствието им с изискванията за енергийна ефективност.
Окончателният доклад от EEPLIANT2014 може да бъде намерен тук. Освен това, програмата EEPLIANT ще продължи с проект EEPLIANT3, който започва през 2019 г., като използва участието на органи от всички държави-членки на ЕС и се съсредоточава напр. върху светодиоди или климатици.

 

Следвайте ни!
https://twitter.com/eepliant
http://linkedin.com/company/eepliant 
http://www.eepliant.eu/

 

Свържете се с нас:
Йоана Санду, Изпълнителен Директор
Офис на PROSAFE
Avenue des Arts/Kunstlaan 41, B-1040 Брюксел, Белгия
Тел:+32 2 8080 996, www.prosafe.org,
Имейл: info@prosafe.org

 

Основна информация: Тази информация се издава от PROSAFE и от органите за надзор на пазара, представляващи 17 държави-членки на ЕС в действието EEPLIANT2. Дейността се координира от PROSAFE (Форум за безопасност на продуктите на Европа), организация с нестопанска цел, която обединява служители за надзор на пазара от цяла Европа и по света. Посетете  www.prosafe.org, за да научите повече. На този уебсайт ще намерите и повече информация за другите съвместни действия, координирани от PROSAFE.

Опровержение: Този бюлетин произтича от действието EEPLIANT2, което получава финансиране от Програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ по споразумение за безвъзмездна помощ номер 752591. Съдържанието на този бюлетин представлява мнението на автора и това е негова отговорност; то не може по никакъв начин да отразява възгледите на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME) или друг орган на Европейския съюз. EASME не поема отговорност за използването на информацията, която се съдържа тук.