Полезни съвети

Категория
На какви изисквания от действащото законодателство трябва да отговарят бебешките и детските стоки?
За да бъде осигурено свободното движение на стоки е необходимо да съществува едно минимално ниво на безопасност, задължително за всички продукти. Производителите на стоки и лицата, предоставящи услуги, са длъжни да предлагат стоки и услуги на потребителите след извършване на дейностите по оценяване и удостоверяване на съответствието им с нормативно установените изисквания за безопасност. Тези нормативни изисквания се определят преди всичко от българските стандарти, препоръките на Европейската комисия, актуалното състояние на науката и техниката и предвидимите очаквания на потребителите за безопасност. Етикетът задължително трябва да съдържа информация за производителя и вносителя, ако е необходимо указания за употреба, като тази информация трябва да бъде разбираема, достъпна, ясна, на български език, лесна за отличаване и да не бъде подвеждаща. При несъответствие или повреда на стоката в гаранционния срок потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.