Разгласяване на колективен иск срещу "Гъливер Травел" ЕООД

26.10.2015
Сподели тази новина

„Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, I Гражданско отделение, 17 състав, по гр. дело № 13365/2014 г., КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ към министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл. 382, ал. 2 от Граждански процесуален кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „ГЪЛИВЕР ТРАВЕЛ” ЕООД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на чл. 9 от Договор за организирано туристическо пътуване и две хипотези от т. 11 от Общи условия за пътуване, предлагани от „ГЪЛИВЕР ТРАВЕЛ” ЕООД, относно „Отговорност и рекламации”, които КЗП счита за неравноправни.

Увредени лица по смисъла на чл. 379, ал. 1 и сл. от ГПК са сключилите с „ГЪЛИВЕР ТРАВЕЛ” ЕООД договори за организирано туристическо пътуване, които твърдят, че са нарушени правата им в резултат на прилагане на разпоредбите на чл. 9 от Договор за организирано туристическо пътуване и в две хипотези на т. 11 от Общите условия.

Комисията уведомява, че съгласно определението на Софийски градски съд, в едномесечен срок, считано от 26.12.2015 г. всяко увредено лице може да заяви пред съда, че ще се присъедини към съдебното производство по така предявения колективен иск.

Присъединяването следва да стане с изрична писмена молба – с преписи за ищеца и ответника, в която лицето, което се присъединява в производството, следва да посочи своите твърдения във връзка с претърпяното увреждане в резултат на предоставените услуги от страна на ответника „ГЪЛИВЕР ТРАВЕЛ” ЕООД, съобразно оспорените разпоредби от Договора и Общите условия, а също и конкретните си искания във връзка с това.”