Разгласяване на колективен иск срещу - „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ОЛИМПИК”

27.09.2017
Сподели тази новина

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на основание чл.382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки потребител сключил индивидуален договор със ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ОЛИМПИК” (регистрирана в Кипър No 71103), действаща чрез ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ОЛИМПИК - КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ, ЕИК 200737120, гр. София, към които се прилагат разпоредбите на Общи условия по застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства, че е предявила колективен иск срещу ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ОЛИМПИК” за прогласяване на нищожността на три клаузи от Общите условия ,а именно:

  1. Раздел III. „Изключени рискове”- Застрахователят не дължи плащане на обезщетение при: т.35.1. Представяне на неверни данни и/или документи с невярно съдържание, свързани със собствеността и ползването на МПС, както и други обстоятелства, които имат отношение към застраховката — при сключването й, при доказване на застрахователно събитие и/или оценка на щетите. ”

Според ищецът така представен текстът представлява неравноправна клауза по смисъла на чл. 143, т.13, предл.2 от ЗЗП, тъй като представлява уговорка във вреда на потребителя, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца и потребителя, като предоставя изключително право на търговеца да тълкува клаузите на договора по отношение на понятието „както и други обстоятелства, които имат отношение към застраховката”. Клаузата не предвижда ясни обективни критерии кои други обстоятелства имат отношение към застраховката, поради което застрахователя да не дължи изплащане на обезщетение, като тази преценка е оставена изцяло на субективната дискреция на застрахователя.

  1. раздел VII. „Основни задължения на страните”, т.2.2. „Застрахователят е длъжен: По време на действие на застрахователния договор да предостави на застрахованото лице информация за всяка промяна в Общите условия, предмета на договор или закона, приложим към застрахователния договор. ”

Така представен текстът представлява неравноправна клауза по смисъла на чл. 143, т. 19 от ЗЗП, тъй като Застрахователят предвижда, че едностранно може да променя общите условия, но не е съобразил, че след промяна на общите условия, следва да уведоми за това обстоятелство потребителя в 7 /седем/ дневен срок от настъпването й и да предостави възможност на потребителя да се запознае е извършените изменения в общите условия, като след запознаването си с тях потребителят да може да реши, ако не е съгласен с измененията, дали да се откаже от сключения договор без да дължи обезщетение или неустойка или дали ще продължава да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.

  1. раздел VIII. , т. 1. и т.2. - „Всички спорове между Застрахован и Застраховател се уреждат по пътя на взаимно съгласие. В случай на непостигане на съгласие между страните, всички спорове между Застрахован и Застраховател ще бъдат решавани от Арбитражен съд София при Сдружение „Правна Помощ и Медиация”, съобразно неговия правилник. ” и „Приложимо право по тези Общи условия е българското право. Искове във връзка със спорове между страните по тази застраховка се предявяват пред Арбитражен съд София при Сдружение „Правна помощ и Медиация”. ”

Така представен текстът представлява неравноправна клауза по смисъла на чл. 143, т.16, предл.1 от ЗЗП, тъй като представлява уговорка във вреда на потребителя, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца и потребителя, тъй като изключва или възпрепятства правото на предявяване на иск или използването на други средства от страна на потребителя за решаване на спора, включително задължава потребителя да се обръща изключително към определен арбитражен съд, който не е предвиден по закон.

Предявени са и искове за отстраняване на горните клаузи от договора и преустановяване на прилагането им и иск за задължаване на ответното дружество да огласи по подходящ начин и за своя сметка съдебното решение или част от него.

 

Комисията уведомява, че съгласно определението на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, в  двумесечен срок, считано от 29.09.2017 г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.”