Разгласяване на колективен иск срещу "ВиК- Белово" ЕООД

20.07.2017
Сподели тази новина

„Комисия за защита на потребителите

Във връзка с изпълнение на определение на Окръжен съд-Пазарджик – ТО, 1-ви състав по т.д.№ 133/2016 г., Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката на основание чл. 186, ал. 3 и чл. 148, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на потребителите във  връзка с чл.382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „В и К – Белово” ЕООД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на т. 2.1.3., т. 2.1.6., т. 2.1.7., т. 2.2.5., т. 2.2.6., т. 2.2.12., т. 3.1.3., т. 3.2.2., т. 3.2.4., т. 4.2.1., т. 5.1., т. 5.2., т. 5.3., т. 3.1.2., т. 3.2.3., т. 4.2.2. от „типов договор за доставка на вода”, предлаган от „В и К – Белово” ЕООД, които КЗП счита за неравноправни.

Комисията уведомява, че съгласно определението на Окръжен съд-Пазарджик, в  едномесечен срок, считано от 21.07.2017 г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.”