Разгласяване на колективен иск срещу „Туристическа агенция Солвекс” ЕООД

20.11.2015
Сподели тази новина

В изпълнение на определение на Софийски градски съд от 02.11.2015г., Търговско отделение VІ – 6 състав, по гр. дело № 3003/2015г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във  вр. с чл.382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки потребител, че е предявила колективен иск срещу „Туристическа агенция Солвекс” ЕООД, с който към съда е отправено искане: 1. да постанови преустановяване прилагането на неравноправните клаузи, съдържащи се в т. 11.1 и т. 11.3 от «Общи условия» към типов договор за организирано туристическо пътуване с обща цена на „Туристическа агенция Солвекс” ЕООД, поради това, че представляват уговорка във вреда на потребителя, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца и потребителя, като ограничава правата на потребителя, произтичащи от закон, по отношение на търговеца; 2. да разпореди на „Туристическа агенция Солвекс” ЕООД да отстрани неравноправните клаузи, съдържащи се в текста на т. 11.1 и т. 11.3 от горепосочените «Общи условия» към типов договор за организирано туристическо пътуване с обща цена; 3.да постанови забрана, касаеща бъдещото ползване на неравноправните клаузи; 4. да задължи „Туристическа агенция Солвекс” ЕООД да огласи по подходящ начин и за своя сметка съдебното решение или част от него.

В едномесечен срок след 20.12.2015г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.