Разгласяване на колективен иск срещу „Теленор” ЕАД

11.03.2016
Сподели тази новина

Комисия за защита на потребителите

В изпълнение на разпореждане на Софийски градски съд от 16.06.2015г., Гражданско отделение І – 12 състав, по гр. дело № 15539/2014г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във вр. с чл. 382, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс, уведомява всеки потребител, че е предявила колективен иск срещу „Теленор” ЕАД, с който към съда е отправено искане: 1. да прогласи неравноправността, респективно нищожността на Раздел 11 от типов «Договор за мобилни услуги» на „Теленор” ЕАД (с предишно търговско наименование „Космо България Мобайл” ЕАД), гласящ: „В случай на прекратяване на настоящия договор през първоначалния срок за която и да е СИМ карта/номер, посочен/а в него, по вина или инициатива на Потребителя, физическите лица дължат неустойка в размер на сумата от стандартните за съответната програма месечни абонаменти за всяка една СИМ карта/номер до края на този срок., поради това, че представлява уговорка във вреда на потребителя, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца и потребителя, като задължава потребителя при неизпълнение на неговите задължения да заплати необосновано високо обезщетение или неустойка; 2. да постанови преустановяване прилагането на неравноправната клауза, съдържаща се в Раздел 11 от горепосочения типов «Договор за мобилни услуги»; 3. да разпореди на „Теленор” ЕАД да отстрани неравноправната клауза, съдържащи се в текста на в Раздел 11 от горепосочения типов «Договор за мобилни услуги»; 4. да задължи „Теленор” ЕАД да огласи по подходящ начин и за своя сметка съдебното решение или част от него.

В двумесечен срок след 11.03.2016г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.