Разгласяване на колективен иск срещу Телеком Груп ООД

06.04.2016
Сподели тази новина

„Комисия за защита на потребителите”

 

В изпълнение на определение, дадено в закрито заседание на 17.03.2016 г., на Окръжен съд Благоевград, Гражданско отделение, 9 състав, по гр. дело № 20151200100266. Комисията за защита на потребителите към Министъра на икономиката на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във  вр. с чл. 382, ал. 2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки потребител, че е предявила колективен иск срещу „ТЕЛЕКОМ ГРУП” ООД, с който към съда е отправено следното искане:

1. Да установи, че чл. 4.1 от Типов договор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, предлагани от „Телеком Груп”ООД и т. 19.2, т. 30.2, т. 32.6, т. 33.1, т. 46, т. 57, т. 66.1, т. 72, т. 77, т. 89, т. 91 от Общите условия за взаимоотношенията между „Телеком Груп” ООД и абонатите и потребителите на далекосъобщителни кабелни радио- и/или телевизионни мрежи на „Телеком Груп” ООД са неравноправни клаузи по смисъла на съответно чл. 143, т. 2, предл. 1, т. 5, т. 18 във вр. с т. 6, т. 12, т. 18,  от ЗЗП и да ги провъзгласи за нищожни.

2. Да осъди „Телеком Груп” ООД да отстрани неравноправните клаузи от Типов договор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, предлаган от „Телеком Груп”ООД и Общите условия за взаимоотношенията между „Телеком Груп” ООД и абонатите и потребителите на далекосъобщителни кабелни радио- и/или телевизионни мрежи на „Телеком Груп” ООД.

3. Да постанови забрана, касаеща бъдещото ползване на неравноправните клаузи.

4. Да задължи „Телеком Груп” ООД да огласи по подходящ начин и за своя сметка съдебното решение или част от него.

В двумесечен срок от разгласяването, всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса или съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.