Разгласяване на колективен иск срещу „Макс Телеком” ООД

19.06.2017
Сподели тази новина

Комисия за защита на потребителите.

Във връзка с изпълнение на Протоколно определение на Софийски градски съд, ГО, 1-17 с-в, гр. дело № 8757/2016 г., Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката на основание чл. 186, ал. 3 и чл. 148, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на потребителите във  връзка с чл. 382, ал. 2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „Макс Телеком” ООД, с който към съда е отправено искане: 1. Да постанови нищожността и да постанови преустановяване прилагането на следните неравноправните клаузи - чл. 13, чл. 15, чл. 17 и чл. 18.13 от типов „Договор за услуги” на „Макс Телеком” ООД и на т.1.5, т.1.6, т.1.7, т.5.10, т.5.11, т.5.12, т.8.3, т.9.10, т.10.1, т.10.3, т.10.12, т.12.4, т.10.13, т.10.20, т. 10.21.4, т.13.1, т. 13.2, и т.14.2 от „Общите условия за уреждане на взаимоотношенията между „Макс Телеком” ООД и абонатите и потребителите, ползващи интернет услуги и услуги за пренос на данни чрез обществената електронна съобщителна мрежа на „Макс Телеком” ООД; 2. Да разпореди на „Макс Телеком” ООД да отстрани тези неравноправни клаузи от типов „Договор за услуги” и „Общите условия за уреждане на взаимоотношенията между „Макс Телеком” ООД и абонатите и потребителите, ползващи интернет услуги и услуги за пренос на данни чрез обществената електронна съобщителна мрежа на „Макс Телеком” ООД; 3. Да постанови забрана, касаеща бъдещото ползване на тези неравноправни клаузи. 4. Да задължи „Макс Телеком” ООД да огласи по подходящ начин и за своя сметка съдебното решение или част от него. Комисията уведомява, че в едномесечен срок, считано от 19.07.2017 г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.”