Разгласяване на колективен иск срещу - „Лале Тур” ООД

21.11.2017
Сподели тази новина

„Комисия за защита на потребителите.

Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, ГО, 1-1 състав, по гр. д. №11846/2016г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във  връзка с чл. 382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „Лале Тур” ООД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузата на т. III.1.1, т. IV.1 и т. XII от Общите условия към договор за организирано пътуване, предлагани от „Лале Тур” ООД, които КЗП счита за неравноправни.

Комисията уведомява, че съгласно определението на СГС, в двумесечен срок от разгласяването, всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.”